Agenda – Algemeen Bestuur van 15 november 2018

Agenda (A.B. 18/59) voor de op donderdag 15 november 2018, van 14.00 uur, te houden vergadering van het Algemeen Bestuur SVHW in het gebouw van SVHW, Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal.

1. Opening

2. Verslag en actielijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 4 juli 2018 (A.B. 18/60)

3. Actielijst (A.B. 18/60A)

4. Inkomende en uitgaande stukken
a. Toetreding Westvoorne
Noot: Deze documenten zijn reeds per email afgehandeld en worden voor de goede orde ter kennisname in het AB geagendeerd.

i. oplegnotitie toetreding Westvoorne V2 (A.B. 18/61)
ii. Toetredingsverzoek Westvoorne (A.B. 18/62)
iii. Beantwoording toetredingsverzoek (A.B. 18/63)
iv. Besluit toetreding Westvoorne (A.B. 18/64)

b. Wijziging GR SVHW
Noot: Deze documenten zijn reeds per email in behandeling gegeven en worden voor de goede orde ter kennisname in het DB resp. AB geagendeerd.

i. Aanbiedingsbrief College (gemeenten en waterschap) (A.B. 18/65 en A.B. 18/66)
ii. Toelichting tweede wijziging GR SVHW 2015 (A.B. 18/67)
iii. Collegebesluit (gemeenten en waterschap) (A.B. 18/68 en A.B. 18/69)
iv. Raadsvoorstel en -besluit (A.B. 18/70 en A.B. 18/71)
v. Voorstel en besluit verenigde vergadering (A.B. 18/72 en A.B. 18/73)

c. Brief Kadaster inzake WKPB (A.B. 18/74)

d. Brief Provincie ZHZ inzake Begroting 2019 en Jaarrekening 2017 (A.B. 18/75)

e. Brief College Molenwaard inzake uittreding (A.B. 18/76)

5. Mededelingen
a. Benoeming DB en AB leden i.v.m. herindelingen (mondeling)
b. BTW koepelvrijstelling (mondeling)
c. WOZ stijging sportparken (mondeling)
d. Notitie Dagelijks Bestuur vervanging ICT middelen (A.B. 18/77)
e. Besluit Dagelijks Bestuur gegevensverstrekking deelnemers SVHW (A.B. 18/78 & A.B. 18/79)

6. Bezwaren (A.B. 18/80)
Wordt tijdens de vergadering uitgereikt.

7. Najaarsnota 2018
a. Oplegnotitie najaarsnota 2018 (A.B. 18/81)
b. Najaarsnota 2018 (A.B. 18/82)

8. IJking controle protocol
a. Oplegnotitie IJking controleprotocol (A.B. 18/83)
b. Controleprotocol 2016-2020 v2.0 (A.B. 18/84 )

9. Invoering WNRA: Werkgeversvereniging
a. Notitie Invoering WNRA: Werkgeversvereniging (A.B. 18/85)

10. Uittreding College Zederik
a. Oplegnotitie uittreding College Zederik (A.B. 18/86)
b. Berekening van de uittreedvergoeding (A.B. 18/87)
c. Aanbiedingsbrief en Assurance verklaring van Deloitte (A.B. 18/88 en A.B. 18/89 )
d. Algemeen Bestuur besluit uittreding College gemeente Zederik (A.B. 18/90)

11. Toekomstverkenning SVHW 2020
a. Oplegnotitie toekomstverkenning SVHW 2020 (A.B. 18/91 )
b. Toekomstverkenning SVHW 2020 (A.B. 18/92 )
c. Besluit toekomstverkenning SVHW 2020 (A.B. 18/93 )

12. Vergaderschema 2019 (A.B. 18/94):
wordt nagezonden

13. Rondvraag en sluiting

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten