Zuiveringsheffing

Via de zuiveringsheffing verhaalt het Waterschap Hollandse Delta de kosten voor zuivering van het afvalwater in zuiveringsinstallaties. Zowel gebruikers van woonruimten als bedrijfsruimten, die afvalwater lozen op het riool, betalen zuiveringsheffing.

Zuiveringsheffing woonruimten

Zuiveringsheffing woonruimten is een belasting voor huishoudens die afvalwater afvoeren via het riool of een zuiveringstechnisch werk (installatie voor het zuiveren van stedelijk afvalwater). De aanslag wordt berekend in vervuilingseenheden (v.e.). Alle meerpersoonshuishoudens krijgen een aanslag voor 3 v.e.. De enige uitzondering is een eenpersoonshuishouden: dat krijgt een aanslag voor 1 v.e. Het tarief voor een vervuilingseenheid wordt jaarlijks aangepast.

Zuiveringsheffing bedrijfsruimten

Via de zuiveringsheffing verhaalt het waterschap de kosten voor het transport en zuivering van afvalwater. De wettelijke grondslag voor de zuiveringsheffing is vastgelegd in de Waterschapswet. U betaalt zuiveringsheffing als u afvalwater afvoert op het riool of op een zuiveringtechnisch werk. Zowel gebruikers van woonruimten als bedrijfsruimten betalen zuiveringsheffing. Een bedrijfsruimte is een naar zijn aard en inrichting als afzonderlijk geheel te beschouwen terrein of ruimte, niet zijnde een woonruimte, een zuiveringtechnisch werk of een riolering.

Bedrijven betalen voor de hoeveelheid afvalwater en de vervuiling in het afvalwater die zij afvoeren. De hoogte van de heffing wordt berekend per vervuilingseenheid (v.e.). Bij kleinere bedrijfsmatige lozingen passen we veelal de regeling voor tabelbedrijven toe. Bij grote bedrijfsmatige lozingen bepaalt het waterschap het aantal v.e.’s door het doen van metingen, het nemen van monsters en het verrichten van analyse.

Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten

Loost u niet op de riolering of op een zuiveringtechnisch werk, maar direct op oppervlaktewater dat in beheer is bij het waterschap? Dan heft het waterschap verontreinigingsheffing. De wettelijke grondslag voor de verontreinigingsheffing is vastgelegd in de Waterwet.

Wet- en regelgeving

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten