Overlijden

Wanneer een persoon is overleden, ontvangt SVHW van de desbetreffende gemeente daarover bericht. Het is echter wel belangrijk dat u SVHW op de hoogte brengt van het overlijden van een naaste voor de vermindering van de aanslag. De vermindering geldt voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en zuiveringsheffing. Andere belastingen zoals onroerende zaakbelasting en watersysteemheffing moeten wel voor het hele jaar worden betaald.

Overlijden van de belastingplichtige

Na het overlijden van de belastingplichtige gaat de belastingaanslag over naar de erfgenamen. In de tenaamstelling van het aanslagbiljet komt bij de naam van de belastingplichtige de toevoeging ‘Erven’ te staan. Het is belangrijk dat de erfgenamen de contactgegevens van de contactpersoon of de zaakwaarnemer van de erfgenamen doorgeven aan SVHW via het contactformulier, kies als onderwerp overlijden. Zo komt de correspondentie op het juiste adres. De erven zijn verplicht de aanslag te voldoen, tenzij zij een kopie van een akte van verwerping of een beneficiaire aanvaarding overleggen.

Alleenwonend na overlijden partner of huisgenoot

De aanslag van een persoon die alleenwonend wordt door het overlijden van zijn/haar partner of een andere inwonende persoon komt niet voor vermindering in aanmerking. Bij heffingen met aparte tarieven voor één – en meerpersoonshuishoudens is de situatie per 1 januari van het belastingjaar bepalend voor het gehele belastingjaar. Dit is in de verordeningen van de deelnemende gemeenten en het waterschap Hollandse Delta opgenomen.
Een aantal gemeenten hanteert een tarief dat niet afhankelijk is van het aantal bewoners. Daar speelt alleen bewoning dus geen rol.

Kijk op www.svhw.nl/belastingen-en-tarieven/ voor de tarieven van uw gemeente / het waterschap Hollande Delta.

WOZ-beschikking

Als u een woning erft en als dit wordt aangepast in het kadaster, ontvangt u pas in het volgende jaar een WOZ-beschikking op naam. Het kan zijn dat u eerder een WOZ-beschikking nodig heeft, bijvoorbeeld omdat u bezwaar tegen de WOZ-waarde wil maken. In dat geval kunt u een schriftelijk verzoek om een WOZ-beschikking indienen.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten