Overlijden

Wanneer een persoon is overleden, ontvangt SVHW daarover bericht. SVHW stuurt dan een brief aan de erfgenamen over welke belastingen automatisch worden verminderd. De vermindering geldt voor de afvalstoffenheffing, hondenbelasting (zonder achterblijvende bewoner), rioolheffing gebruiker, verontreinigingsheffing- en zuiveringsheffing woonruimten. Andere belastingen zoals onroerende zaakbelasting en watersysteemheffing moeten wel voor het hele jaar worden betaald.

Overlijden van de belastingplichtige

Na het overlijden van de belastingplichtige gaat de belastingaanslag over naar de erfgenamen. In de tenaamstelling van het aanslagbiljet komt bij de naam van de belastingplichtige de toevoeging ‘Erven’ te staan. Het is belangrijk dat de erfgenamen de contactgegevens van de contactpersoon of de zaakwaarnemer van de erfgenamen doorgeven aan SVHW via het contactformulier (kies als onderwerp overlijden). Zo komt de correspondentie voortaan op het juiste adres terecht.
De erven zijn verplicht de aanslag te betalen, tenzij zij een kopie van een akte van verwerping of een beneficiaire aanvaarding overleggen.

Alleenwonend na overlijden partner of huisgenoot

De aanslag van een persoon die door het overlijden van zijn/haar partner of huisgenoot alleen achterblijft, wordt niet verminderd. Bij belastingen met aparte tarieven voor één- en meerpersoonshuishoudens, bepaalt de situatie per 1 januari van het belastingjaar het hele belastingjaar. Dit is in de verordeningen van de deelnemende gemeenten en het waterschap Hollandse Delta opgenomen.

Een aantal gemeenten hanteert een tarief dat niet afhankelijk is van het aantal bewoners. Daar speelt alleenbewoning dus geen rol.

Kijk op www.svhw.nl/belastingen-en-tarieven voor de tarieven van uw gemeente/waterschap Hollandse Delta.

WOZ-beschikking

Als u een woning erft en als dit wordt aangepast in het kadaster, ontvangt u pas in het volgende jaar een WOZ-beschikking op naam. Het kan zijn dat u eerder een WOZ-beschikking nodig heeft, bijvoorbeeld omdat u bezwaar tegen de WOZ-waarde wil maken. In dat geval kunt u een schriftelijk verzoek om een WOZ-beschikking indienen.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten