Benzinestation

Het SVHW is onder meer belast met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw
gemeente. Ten behoeve van de waardebepaling verzamelt het SVHW informatie omtrent de gegevens van de te taxeren objecten. Voor motorbrandstofverkooppunten gebeurt deze waardering op basis van de REN-methode.

Het gehanteerde model is tot stand gekomen in overleg met en goedgekeurd door de brancheorganisaties. De ingevulde gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de Wet WOZ en vallen onder de geheimhoudingsplicht krachtens de Algemene Wet Bestuursrecht. Op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is het verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken. Wij wijzen er op dat de taxateur gerechtigd is, volgens het Besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken, doorzetgegevens op te vragen bij uw leverancier, wanneer deze gegevens niet worden verstrekt. De door u verstrekte gegevens dienen als basis van de taxatie in het kader van de Wet WOZ, is het van groot belang dat het formulier zorgvuldig en volledig wordt ingevuld. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen kan immers leiden tot foutieve taxaties en daarmee tot een ongewenste verdeling van belastingdruk. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen kan bestraft worden op basis van artikel 33 van de Wet WOZ.

Onder een motorbrandstofverkooppunt (hierna: tankstation) wordt verstaan: een inrichting die bestemd is voor de openbare verkoop aan derden van traditionele motorbrandstoffen (benzine/dieselolie en/of LPG) voor motorvoertuigen voor het wegverkeer. Tankstations die niet aan het wegverkeer verkopen (maar bijvoorbeeld aan de luchtvaart), tankstations die uitsluitend diesel aan kaarthouders verkopen, garages met een tankinstallatie voor eigen gebruik, werkplaatsen, showrooms en dergelijke worden hier niet toe gerekend. Tankstations die als nevenproduct alternatieve motorbrandstoffen aanbieden worden hier wel toe gerekend, tankstations die uitsluitend alternatieve brandstoffen aanbieden worden hier niet toe gerekend.

Toelichting bij het invullen:

 1. Naam tankstation: Indien de woonplaats niet gelijk is aan de gemeente, vult u beide in.
 2. Type tankstation: U kruist aan wat van toepassing is.
 3. Openingstijden: Bij bemande tankstations vult u de tijden in gedurende welke het station bemand is. Bij onbemande stations vult u de tijden in gedurende welke daadwerkelijk getankt kan worden.
 4. Doorzet benzine, diesel, LPG: U vult per jaar het totaal in van de doorzet per brandstofsoort. De doorzetten van
  biobenzine, biodiesel, AdBlue en aardgas optellen bij de doorzetten van de traditionele benzine, diesel en LPG.
  Bijzondere omstandigheden m.b.t. de doorzet van bepaalde brandstof kunnen vermeld worden.
 5. Opstallen: Per soort opstal vult u de bruto vloeroppervlakte in vierkante meters in, het bouwjaar en indien van toepassing het renovatiejaar. De bruto vloeroppervlakte wordt bepaald volgens de NEN 25801.
 6. Tanks: U vult het aantal tanks in per litrage. In de volgende kolom vult u het totaal aantal compartimenten in dat voorkomt in de tanks per litrage. In de kolom dubbelwandig vult u ja in, indien van toepassing. In de laatste kolom vult u het jaar in waarin de tank geplaatst is.
 7. Opstelplaatsen: Een opstelplaats is een doorgaans genummerde plaats waar één voertuig tegelijkertijd aan een pompeenheid brandstof kan tanken. De opgave van de opstelplaatsen dient om het aantal pompeenheden te bepalen waar tegelijkertijd één voertuig kan tanken. U vult vervolgens in het jaar waarin de pompeenheden geplaatst zijn.
 8. Contactpersoon eigenaar tankstation: Hier vult u in bij welke persoon de gemeente indien nodig nadere inlichtingen kan inwinnen.

Veelgestelde vragen

 • Wat als ik het formulier niet terugstuur?

  SVHW mag de informatie opvragen en u heeft op basis van dezelfde wetgeving de plicht hieraan mee te werken. Als de gevraagde informatie wordt onthouden dan is er feitelijk zelfs sprake van een economisch delict en zou er een straf kunnen volgen (boete). Zover gaat het SVHW nu zeker niet. Daar is ook nog geen aanleiding toe. Wel bekijkt SVHW hoeveel burgers uiteindelijk niet hebben gereageerd en wat daaraan te doen is.

 • Vragen andere gemeenten of belastingkantoren ook informatie op?

  Ja. Het opvragen van informatie aan de belastingbetaler is niet nieuw. De belastingdienst doet dit al jaren. SVHW is een belastingkantoor en valt onder dezelfde regels. Zo mag SVHW informatie opvragen als dat nodig is voor de taakuitvoering. Ook de Waarderingskamer staat achter deze methode en heeft deze zelfs geadviseerd. De Waarderingskamer ziet namens het Rijk toe op een juiste wijze van waarderen door de gemeenten en belastingkantoren.

   

 • Ik krijg het verzoek om gegevens over mijn woning aan te leveren, waarom onderzoekt SVHW dit niet zelf?

  SVHW kan zelf alle woningen van binnen en buiten gaan inspecteren. Dat kost echter veel tijd en dus ook veel geld. SVHW voert de belastingtaken voor zijn deelnemers uit met het doel dit op een zo efficiënt mogelijke wijze te doen. Alle extra kosten die SVHW maakt moet SVHW per slot van rekening weer doorbelasten aan de deelnemers. En die belasten dat dan uiteindelijk weer door aan de burgers. Vandaar dat ook u als belastingbetaler baat heeft bij een zo efficiënt mogelijk functioneren van SVHW. Wel voert SVHW steekproefsgewijs controles uit in ‘het veld’ om de juistheid van de ingevulde gegevens vast te stellen.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten