Onderzoek gegevens woningen

SVHW is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Dit betekent dat SVHW de WOZ-waarde van alle onroerende zaken in de aangesloten gemeenten vaststelt. Het is onze verantwoordelijkheid dat de basisgegevens, die noodzakelijk zijn om de juiste aanslagen op te leggen, juist en volledig zijn. Dat doen wij op verschillende manieren. Zo beschikken SVHW over luchtfoto’s en 360°rondfoto’s, krijgt SVHW informatie over verleende bouwvergunningen, gaat zelf “de wijk in” en voert permanent een marktanalyse uit op de aangeboden en gerealiseerde verkopen. De laatste jaren is de markt veranderd. In die situatie worden zaken als de kwaliteit van het onderhoud en de kwaliteit van de inrichting van de woning steeds belangrijker. En dat is nu juist de informatie waar in de brief om wordt gevraagd.

Veelgestelde vragen

 • Wat als ik het formulier niet terugstuur?

  SVHW mag de informatie opvragen en u heeft op basis van dezelfde wetgeving de plicht hieraan mee te werken. Als de gevraagde informatie wordt onthouden dan is er feitelijk zelfs sprake van een economisch delict en zou er een straf kunnen volgen (boete). Zover gaat het SVHW nu zeker niet. Daar is ook nog geen aanleiding toe. Wel bekijkt SVHW hoeveel burgers uiteindelijk niet hebben gereageerd en wat daaraan te doen is.

 • Vragen andere gemeenten of belastingkantoren ook informatie op?

  Ja. Het opvragen van informatie aan de belastingbetaler is niet nieuw. De belastingdienst doet dit al jaren. SVHW is een belastingkantoor en valt onder dezelfde regels. Zo mag SVHW informatie opvragen als dat nodig is voor de taakuitvoering. Ook de Waarderingskamer staat achter deze methode en heeft deze zelfs geadviseerd. De Waarderingskamer ziet namens het Rijk toe op een juiste wijze van waarderen door de gemeenten en belastingkantoren.

   

 • Ik krijg het verzoek om gegevens over mijn woning aan te leveren, waarom onderzoekt SVHW dit niet zelf?

  SVHW kan zelf alle woningen van binnen en buiten gaan inspecteren. Dat kost echter veel tijd en dus ook veel geld. SVHW voert de belastingtaken voor zijn deelnemers uit met het doel dit op een zo efficiënt mogelijke wijze te doen. Alle extra kosten die SVHW maakt moet SVHW per slot van rekening weer doorbelasten aan de deelnemers. En die belasten dat dan uiteindelijk weer door aan de burgers. Vandaar dat ook u als belastingbetaler baat heeft bij een zo efficiënt mogelijk functioneren van SVHW. Wel voert SVHW steekproefsgewijs controles uit in ‘het veld’ om de juistheid van de ingevulde gegevens vast te stellen.

 • Betekent een betere kwaliteit van het object ook dat de WOZ-waarde hoger is?

  Dat klopt. Als een woning goed onderhouden is en beschikt over een kwalitatief goede inrichting dan is de waarde daarvan hoger dan een vergelijkbare woning met minder kwaliteit. Hoeveel dat is, is lastig in te schatten. De waarde van een woning wordt ook bepaald door de waarde van de grond en eventuele andere opstallen (bijvoorbeeld een garage).

 • Waarom ontvangt niet iedereen een inlichtingenformulier?

  Het formulier bij de brief moet antwoord geven op de vraag hoe het staat met de kwaliteit van de inrichting en het onderhoud. Van woningen die nog niet zolang geleden zijn gebouwd is het aannemelijk dat deze kwaliteit goed is. Van woningen die zijn verkocht en waar een bouwvergunning is verleend, ligt dit ook voor de hand. Bij verkoop ontvangt de nieuwe eigenaar ook vaak een inlichtingenformulier met vragen over de kwaliteit en het onderhoud. Zo kan SVHW vooraf inschatten bij welke woningen de kans het grootst is dat de kwaliteit van de inrichting en het onderhoud mogelijk afwijken van wat gebruikelijk is. Die woningen zijn geselecteerd en aangeschreven.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten