Tennis

Het SVHW is onder meer belast met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente. In het kader van de Wet WOZ worden tennisbanen gewaardeerd op basis van een gecorrigeerde vervangingswaarde. Dit houdt in dat de onroerende zaak belasting (OZB) niet wordt geheven over een waarde in het economische verkeer (waarde van het object voor een potentiele koper) maar over een waarde die het object voor de gebruiker vertegenwoordigd.
Om deze waarde te bepalen wordt er een vervangingswaarde voor de grond berekend en een vervangingswaarde voor de opstallen. De vervangingswaarde voor de opstal wordt gecorrigeerd met een technische veroudering (afschrijving) en een functionele veroudering.

Een belangrijke factor voor de functionele veroudering bij tennisclubs is een eventuele onderbezetting van het aantal tennisbanen. Om met een eventuele onderbezetting rekening te kunnen houden vragen wij u om het aantal leden van de afgelopen jaren aan ons kenbaar te maken.
Voor het berekenen van de vervangingswaarde van de tennisbanen is het van belang van welk materiaal de banen zijn.

Wilt u daarom ook aangeven:

 • Over hoeveel tennisbanen de vereniging beschikt.
 • Van welk materiaal de banen zijn.
 • In welk jaar de (toplaag) van de banen voor het laatst vervangen is.

De ingevulde gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de Wet WOZ en vallen onder de geheimhoudingsplicht krachtens de Algemene Wet Bestuursrecht. Op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is het verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken.

Veelgestelde vragen

 • Wat als ik het formulier niet terugstuur?

  SVHW mag de informatie opvragen en u heeft op basis van dezelfde wetgeving de plicht hieraan mee te werken. Als de gevraagde informatie wordt onthouden dan is er feitelijk zelfs sprake van een economisch delict en zou er een straf kunnen volgen (boete). Zover gaat het SVHW nu zeker niet. Daar is ook nog geen aanleiding toe. Wel bekijkt SVHW hoeveel burgers uiteindelijk niet hebben gereageerd en wat daaraan te doen is.

 • Vragen andere gemeenten of belastingkantoren ook informatie op?

  Ja. Het opvragen van informatie aan de belastingbetaler is niet nieuw. De belastingdienst doet dit al jaren. SVHW is een belastingkantoor en valt onder dezelfde regels. Zo mag SVHW informatie opvragen als dat nodig is voor de taakuitvoering. Ook de Waarderingskamer staat achter deze methode en heeft deze zelfs geadviseerd. De Waarderingskamer ziet namens het Rijk toe op een juiste wijze van waarderen door de gemeenten en belastingkantoren.

   

 • Ik krijg het verzoek om gegevens over mijn woning aan te leveren, waarom onderzoekt SVHW dit niet zelf?

  SVHW kan zelf alle woningen van binnen en buiten gaan inspecteren. Dat kost echter veel tijd en dus ook veel geld. SVHW voert de belastingtaken voor zijn deelnemers uit met het doel dit op een zo efficiënt mogelijke wijze te doen. Alle extra kosten die SVHW maakt moet SVHW per slot van rekening weer doorbelasten aan de deelnemers. En die belasten dat dan uiteindelijk weer door aan de burgers. Vandaar dat ook u als belastingbetaler baat heeft bij een zo efficiënt mogelijk functioneren van SVHW. Wel voert SVHW steekproefsgewijs controles uit in ‘het veld’ om de juistheid van de ingevulde gegevens vast te stellen.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten