Ga direct naar content
Maandag 26 en dinsdag 27 april (Koningsdag) is SVHW gesloten.
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

Wegenheffing gebruiker (ingezetenen)

Als u op 1 januari van het jaar staat ingeschreven in het gebied van waterschap Hollandse Delta, dan ontvangt u de aanslag wegenheffing gebruiker. Het betreft hier een vast bedrag per woonruimte per jaar. Woont u met meerdere personen op één adres, dan ontvangt één persoon het aanslagbiljet.

Verhuist u in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar.

Komt u in de loop van het jaar in het gebied van het waterschap wonen? Dan betaalt u pas vanaf het volgende jaar.

Veelgestelde vragen

Waarom betaal ik twee keer wegenheffing?

De kosten voor de uitoefening van de taken van het waterschap worden eerlijk over de vier groepen belastingplichtigen verdeeld: gebruikers (ingezetenen) en eigenaren gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen. Iedere groep heeft een bepaald belang bij de uitoefening van de taken van het waterschap.

Valt u in meerdere groepen omdat u bijvoorbeeld ook huiseigenaar bent, dan ontvangt u twee aanslagen wegenheffing:

  • wegenheffing gebruiker als ingezetene
  • wegenheffing gebouwd als eigenaar

Is het voor de wegenheffing gebruiker van belang uit hoeveel personen mijn huishouden bestaat?

Nee, u betaalt een vast bedrag per woonruimte. Deze aanslag wordt dus niet aangepast als u alleen komt te wonen.

Hoe wordt de wegenheffing gebruiker berekend?

De wegenheffing gebruiker is voor elke woonruimte gelijk. Voor de hoogte van de aanslag maakt het niet uit hoeveel bewoners een huis heeft en wat de waarde van het huis is.

U betaalt een vast bedrag als u op 1 januari in een zelfstandige woonruimte woont. Als u in de loop van het jaar verhuist, betaalt u toch voor het hele jaar. Daartegenover staat dat u voor uw nieuwe adres pas het volgende jaar een aanslag krijgt. Dit is wettelijk bepaald.

Ik betaal toch al wegenbelasting?

Als een motorrijtuig (personenauto, bestelauto, vrachtauto of motor) op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen aan de Belastingdienst.

De wegenheffing betaalt u aan waterschap Hollandse Delta. U betaalt wegenheffing voor het onderhoud van wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom (behalve rijks- en provinciale wegen).

Waarom moet ik wegenheffing betalen?

De Provincie heeft het wegbeheer aan waterschap Hollandse Delta opgedragen. Hiervoor kan het waterschap een wegenheffing instellen. U betaalt wegenheffing voor het onderhoud van wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom (behalve rijks- en provinciale wegen).

Het waterschap strooit in de winter, maait de bermen, asfalteert wegen en fietspaden en legt drempels en rotondes aan. Ook als u geen vermogen. <a href="https://www.svhw.nl/begrippenlijst/auto/" target="_blank" class="externalLink"><span>Lees meer</span></a>”>auto bezit, heeft u belang bij de uitoefening van deze taken.

Waar vind ik de tarieven terug?

Waterschap Hollandse Delta stelt jaarlijks de tarieven vast. Kijk hier voor de tarieven per belastingjaar.