Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Net als dat u een bezwaarschrift binnen een bepaalde termijn moet indienen, moet SVHW binnen een bepaalde termijn uitspraak doen.

Gemeentelijke belastingen

SVHW moet wettelijk voor het einde van het kalenderjaar waarin u bezwaar aantekent een uitspraak doen.

Uitzondering op deze wet vormen de bezwaarschriften die (maximaal) zes weken voor het einde van het belastingjaar zijn ontvangen. In dat geval moet SVHW binnen zes weken een uitspraak doen. Deze termijn gaat in op de dag nadat de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. In de praktijk komt dit neer op een termijn van 12 weken na dagtekening van de aanslag.

Waterschapsbelastingen

Voor bezwaarschriften tegen de waterschapsbelastingen geldt een beslistermijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag nadat de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. In de praktijk komt dit neer op een termijn van 12 weken na dagtekening van de aanslag.