Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

In de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) staat hoe gemeenten en organisaties als SVHW de WOZ-waarde van onroerende zaken moeten bepalen. Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, kantoren en garages.

De hoogte van een aantal belastingen en heffingen is afhankelijk van deze WOZ-waarde, bijvoorbeeld de onroerende-zaakbelasting (OZB). Ook is de WOZ-waarde de basis voor verschillende rijksbelastingen, zoals de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Met de WOZ wil de overheid de belastingen zo eerlijk mogelijk verdelen. De WOZ-waarde geldt voor één belastingjaar.

Hoe komt de WOZ-waarde tot stand?

SVHW gebruikt een programma dat automatisch de waarde bepaalt. Het programma kijkt daarbij naar het soort object (bijvoorbeeld een woning of garage), het bouwjaar en de grootte. SVHW controleert de waarde en als het nodig is, passen onze taxateurs deze aan. De taxateurs stellen de waarde vast.

Veelgestelde vragen