Ga direct naar content
Heeft u uw lokale belastingen al betaald?
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Veelgestelde vragen

Kan ik uitstel krijgen voor het indienen van de aangifte?

Ja, dat is mogelijk. U kunt schriftelijk of via het contactformulier uitstel vragen. Vermeld hierbij de termijn en de reden van het verzoek tot uitstel.

Naar de pagina van dit antwoord
Voor welke belastingen is automatische incasso niet mogelijk?

Automatische incasso is niet mogelijk voor:

 • BIZ van de gemeenten Barendrecht en Goeree-Overflakkee;
 • Een aantal BIZ van gemeente Hoeksche Waard;
 • Precariobelasting van gemeenten Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Lansingerland en Nieuwkoop;
 • Toeristenbelasting van gemeente Goeree-Overflakkee;
 • Grafrechten van gemeente Westvoorne.
Naar de pagina van dit antwoord
Hoe verander ik mijn rekeningnummer (IBAN) voor het automatisch afschrijven?

U kunt uw rekeningnummer (IBAN) voor de automatische afschrijvingen veranderen in Mijn SVHW. Ga naar ‘Zelf regelen’ en klik op ‘Voorkeursinstellingen wijzigen’.

Naar de pagina van dit antwoord
Wanneer schrijft SVHW de maandelijkse bedragen af?

Wij schrijven de bedragen op de laatste werkdag van de maand af.

Naar de pagina van dit antwoord
Wat gebeurt er als een maandelijkse incasso niet lukt?

U ontvangt van ons een brief als een automatische incasso niet is gelukt. Dit kan bijvoorbeeld door onvoldoende saldo op uw rekening, maar het kan ook zijn dat u uw bank opdracht heeft gegeven het geïncasseerde bedrag terug te boeken. Ook bij een tweede mislukte incasso sturen wij u een brief. Als de automatische afschrijving voor de derde keer niet lukt, stoppen wij de automatische incasso. U ontvangt dan geen brief. U moet de rest van het te betalen bedrag dan direct betalen.

Naar de pagina van dit antwoord
Wanneer stopt SVHW de automatische incasso?

U ontvangt van ons een brief als een automatische incasso niet is gelukt. Dit kan bijvoorbeeld door onvoldoende saldo op uw rekening, maar het kan ook zijn dat u uw bank opdracht heeft gegeven het geïncasseerde bedrag terug te boeken. Ook bij een tweede mislukte incasso sturen wij u een brief. Als de automatische afschrijving voor de derde keer niet lukt, stoppen wij de automatische incasso. U ontvangt dan geen brief. U moet de rest van het te betalen bedrag dan direct betalen.

Naar de pagina van dit antwoord
Gaat automatische incasso door als ik bezwaar maak tegen mijn WOZ-waarde?

Ja. Dat komt omdat SVHW pas later beslist over uw bezwaar. Als uw bezwaar niet terecht is en de afschrijvingen zijn gestopt, moet u de delen die niet zijn afgeschreven nog betalen. Het bedrag dat wij vanaf moment afschrijven is daardoor (veel) hoger. Dat wil SVHW voorkomen.

Naar de pagina van dit antwoord
Hoe lang is de toestemming voor automatische incasso geldig?

De toestemming is geldig tot u deze weer opzegt. U hoeft dus niet elk jaar opnieuw toestemming te geven.

Naar de pagina van dit antwoord
In hoeveel delen kan ik betalen?

Het aantal delen is afhankelijk van de datum waarop u toestemming voor automatische incasso geeft. Geeft u toestemming binnen één maand na de datum van de aanslag? Dan schrijven wij het bedrag in tien delen af. Geeft u toestemming binnen twee maanden, dan schrijven wij het bedrag in negen delen af. Geeft u toestemming binnen drie maanden, dan schrijven wij het bedrag in acht delen af.

Naar de pagina van dit antwoord
Wanneer moet ik toestemming voor automatische incasso geven?

Geef uw toestemming voor automatische afschrijving op zijn laatst voor de vervaldatum. Als u later toestemming geeft, dan geldt deze pas vanaf de volgende aanslag.

Naar de pagina van dit antwoord
Moet ik de aanslag betalen als ik bezwaar heb gemaakt?

Het indienen van een bezwaarschrift is ook een verzoek om uitstel van betaling. Een apart verzoek om uitstel is niet nodig. U krijgt uitstel van betaling voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt tot het moment van uitspraak.

Het bedrag waartegen u géén bezwaar maakt, moet u wèl voor de vervaldatum betalen.

Betaalt u via automatische incasso?
Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de WOZ-waarde van uw onroerende zaak, dan “loopt” de maandelijkse afschrijving van het verschuldigde bedrag van uw aanslag door. De reden is dat SVHW voor het einde van de incassoperiode uitspraak doet. Loopt de automatische incasso niet “door”, dan kan het zijn dat u na de uitspraak op uw bezwaarschrift hoge lasten heeft in de resterende incassotermijnen.

Bij overige bezwaren hoeft u het bedrag waartegen u bezwaar maakt nog niet te betalen. Wij schrijven dan alleen het resterende aanslagbedrag in delen af.

Naar de pagina van dit antwoord
Wanneer is een bezwaar ontvankelijk?

Een bezwaarschrift is ontvankelijk als SVHW deze binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet ontvangt. Vermeld in uw bezwaarschrift:

 • uw naam;
 • de adresgegevens;
 • het aanslagnummer van de belastingaanslag;
 • uw motivatie: geef duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de aanslag of waarom u vindt dat de kosten onjuist en/of onterecht in rekening zijn gebracht.

Het bezwaarschrift kan niet zijn gegrond op de stelling dat u het aanslagbiljet of de aanmaning niet heeft ontvangen, tenzij u dit kunt aantonen.

Naar de pagina van dit antwoord
Ik word voor drie vervuilingseenheden (v.e.) aangeslagen, maar wij wonen maar met zijn tweeën.

De aanslag klopt. Alle huishoudens krijgen een aanslag van 3 vervuilingseenheden (v.e.). Alleen voor eenpersoonshuishoudens is een uitzondering gemaakt; die krijgen een aanslag van 1 v.e. Dit is wettelijk bepaald.

Naar de pagina van dit antwoord
Wat is de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift?

Als u het niet eens bent met een door SVHW opgelegde belastingaanslag of WOZ-beschikking, dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. Als u uw bezwaarschrift na de termijn van zes weken indient, wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet aan de formele wettelijke voorschriften voldoet. Het bezwaarschrift wordt nog wel ambtshalve in behandeling genomen. Het is niet mogelijk in beroep te gaan tegen een ambtshalve besluit.

Naar de pagina van dit antwoord
Kan de notaris de forensenbelasting bij verkoop verrekenen met de nieuwe eigenaar?

Dit is niet mogelijk omdat het een gebruikersbelasting betreft. De notaris mag alleen opgelegde eigenarenbelastingen verrekenen met de nieuwe eigenaar.

Naar de pagina van dit antwoord
Heb ik recht op vermindering van de aanslag forensenbelasting bij verkoop van de woonruimte?

De forensenbelasting is een vast bedrag voor iedereen die meer dan 90 dagen per belastingjaar een woonruimte ter beschikking heeft gehad.

Verkoopt u de woonruimte in de loop van het belastingjaar, maar stond deze het betreffende belastingjaar meer dan 90 dagen tot uw beschikking? Dan bent u het volledige aanslagbedrag verschuldigd.

Naar de pagina van dit antwoord
Wat moet ik doen als de woonruimte niet meer voor eigen gebruik beschikbaar is?

Is de woonruimte niet langer voor eigen gebruik beschikbaar of is de periode van beschikbaar zijn in het betreffende belastingjaar minder dan 90 dagen? Dan dient u bezwaar in tegen de opgelegde forensenbelasting. Ga hiervoor naar ‘Mijn SVHW’.

Naar de pagina van dit antwoord
Ik gebruik de woonruimte minder dan 90 dagen per jaar. Moet ik dan toch forensenbelasting betalen?

Hoeveel dagen u de woonruimte precies gebruikt, maakt voor de forensenbelasting niet uit. Het gaat om het aantal dagen per belastingjaar dat de woonruimte beschikbaar is voor eigen gebruik.

Naar de pagina van dit antwoord
Wie betaalt forensenbelasting?

U betaalt forensenbelasting wanneer u meer dan negentig dagen per jaar een gemeubileerde woning tot uw beschikking heeft en niet staat ingeschreven in dezelfde gemeente.

Naar de pagina van dit antwoord
Ik ben een hondenpenning verloren. Wat moet ik doen?

U kunt een nieuwe hondenpenning aanvragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.

Naar de pagina van dit antwoord
Waarom verlaagt SVHW de aanslag wegenheffing (on)gebouwd niet bij verkoop?

De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag krijgt. Verkoopt u uw (ongebouwde) onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Meestal berekent de notaris hoeveel wegenheffing (on)gebouwd de koper aan u moet terugbetalen. Dat is een zaak tussen u en de koper. U blijft verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

Naar de pagina van dit antwoord
Waarom verlaagt SVHW de aanslag watersysteemheffing (on)gebouwd niet bij verkoop?

De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag krijgt. Verkoopt u uw pand of terrein tijdens het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Meestal berekent de notaris hoeveel watersysteemheffing (on)gebouwd de koper aan u moet terugbetalen. Dat is een zaak tussen u en de koper. U blijft verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

Naar de pagina van dit antwoord
Wat is de kostendelersnorm?

Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van het aantal mensen vanaf 21 jaar dat in uw woning woont. Als u met meer volwassen mensen in de woning woont, kunt u de kosten delen. Dit heet de kostendelersnorm.
SVHW kijkt hiernaar om te bepalen of u de belastingen wel of niet hoeft te betalen.

Naar de pagina van dit antwoord
Wat zijn de normbedragen kwijtschelding?

Ieder half jaar (1 januari en 1 juli) stelt de overheid normbedragen vast. Dat gebeurt tegelijk met het aanpassen van de uitkeringen van de Participatiewet en de AOW. Een normbedrag is het maximale inkomen waarmee u kwijtschelding kunt krijgen.

Dit zijn de normbedragen per 1 januari 2021:

Leefsituatie

Normbedrag

Echtgenoten allebei 21 of ouder tot AOW-gerechtigde leeftijd (66 jaar en 4 maanden). € 1.536,34
Echtgenoten allebei AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden). € 1.643,10
Echtgenoten waar één AOW-gerechtigd en andere partner 21 jaar of ouder maar niet AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden). € 1.631,92
Alleenstaande/Alleenstaande ouder 21 jaar of ouder maar niet AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden). € 1.075,44
Alleenstaande/Alleenstaande ouder AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden) € 1.207,15
 

 

Voor Altena en Lansingerland gelden de volgende bedragen bij AOW gerechtigden.

Leefsituatie

Normbedrag

Echtgenoten allebei AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden.) € 1.735,84
Echtgenoten waar één AOW-gerechtigd en andere partner 21 jaar of ouder maar niet AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden). € 1.724,66
Alleenstaande/Alleenstaande ouder AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden) € 1.272,61
 

 

De normen voor woonlasten en premie zorgverzekering:

Ook voor woonlasten (huur of hypotheekrente) en premie zorgverzekering gelden normbedragen als u kwijtschelding wilt aanvragen. De bedragen hiervan zitten ook al in de normbedragen voor kwijtschelding. Daarom moeten we ze in de berekening weer aftrekken. Dit zijn vaste bedragen.

Normbedragen voor woonlasten en premie zorgverzekering:

Leefsituatie                                                                       Normbedrag woonlasten

Eén- of meerpersoonshuishouden                                            € 220,68
Eénpersoonshuishouden ouderen (AOW-gerechtigd)         € 218,86
Meerpersoonshuishouden ouderen (AOW-gerechtigd)      € 217,05
Maximale rekenhuur*/de hypotheekrente                             € 752,33

* Rekenhuur is de subsidiabele huurprijs van de woning. Dit bestaat uit de kale huurprijs en een deel van de service kosten.

Voor de woonlasten geldt ook nog dat wij voor de huur of hypotheekrente een maximaal bedrag in de berekening mogen meenemen.

Leefsituatie normbedrag premie zorgverzekering:

Alleenstaande / alleenstaande ouder                         € 34,00
Gehuwd of samenwonend                                             € 76,00

Naar de pagina van dit antwoord
Hulp nodig bij uw aanvraag?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van een formulier om kwijtschelding aan te vragen? Twijfelt u of u recht heeft op kwijtschelding? Bij SVHW kunt u hulp krijgen bij het invullen van uw formulier.

U kunt ook hulp vragen bij verschillende organisaties in uw gemeente.
Kijk hier voor de hulporganisaties in uw gemeente.

Naar de pagina van dit antwoord
Ik heb kwijtschelding aangevraagd. Krijg ik uitstel van betaling?

U hoeft de aanslag(en) nog niet te betalen. U kunt hiermee wachten tot u onze beslissing heeft ontvangen. Wij verwachten u binnen zes weken een antwoord te geven. Betaalt u in delen via automatische incasso? Dan loopt de maandelijkse incasso van het te betalen bedrag van uw aanslag door.

Naar de pagina van dit antwoord
Kwijtschelding betaalde aanslagen

U kunt geen kwijtschelding krijgen voor aanslagen die u al betaald heeft. Dat kan wel als u binnen drie maanden na betaling kwijtschelding aanvraagt en krijgt.

Naar de pagina van dit antwoord
Wie zijn kostendelers?

Alle in één huis wonende personen van 21 jaar of ouder. Het maakt niet uit of deze personen ook echt meebetalen aan de kosten van het huishouden.

Geen kostendelers zijn:

 • Inwonende personen vanaf 21 jaar die een studie volgen (DUO of BBL);
 • Kamerhuurders.
Naar de pagina van dit antwoord
Krijg ik automatisch ieder jaar kwijtschelding?

Na uw schriftelijke toestemming, toetst SVHW bij het inlichtingenbureau of u wel of geen automatische kwijtschelding krijgt.
Als u automatische kwijtschelding krijgt, dan staat dit op uw aanslagbiljet. U hoeft dan verder niets te doen. Krijgt u geen automatische kwijtschelding? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Naar de pagina van dit antwoord
Kan een zelfstandig ondernemer kwijtschelding aanvragen?

U kunt als zelfstandig ondernemer kwijtschelding aanvragen. Dit geldt niet voor de gemeentelijke belastingen van ondernemers uit Barendrecht en Westvoorne.

Let op: kwijtschelding is alléén mogelijk voor privébelastingen. Dus belastingen die niets met het bedrijf te maken hebben.

Naar de pagina van dit antwoord
Welke uitgaven tellen mee voor de kwijtschelding?
 • De rekenhuur of de maandelijkse hypotheek
 • Het bedrag dat u betaalt aan zorgverzekering exclusief het eigen risico
 • Maandelijkse aflossing van belastingschulden
 • Betaalde alimentatie (kinderen en partner)
Naar de pagina van dit antwoord
Wat moet ik doen als er geen reclameobject meer is?

Wanneer er geen reclameobject meer is, dient u bezwaar in. Ga hiervoor naar ‘Mijn SVHW.’

Naar de pagina van dit antwoord
Wat is een reclameobject?

Een reclameobject is een openbare aankondiging in letters, symbolen, logo’s of kleuren (of een combinatie daarvan) of een reclamevoorwerp, dat zichtbaar is vanaf de openbare weg. Deze openbare aankondigingen zijn bedoeld om de belangstelling van het publiek te trekken voor hetgeen wordt aangekondigd. De aard van de aankondiging is niet relevant. Het hoeft dus geen “reclameboodschap” te zijn.

Naar de pagina van dit antwoord
Wie betaalt reclamebelasting?

U betaalt reclamebelasting wanneer er ten behoeve van u een reclameobject aanwezig is op een pand dat niet in hoofdzaak een woning is. Als er een reclameobject aanwezig is maar er is geen gebruiker bekend, dan wordt de reclamebelasting opgelegd aan de eigenaar van het pand.

Naar de pagina van dit antwoord
Zijn alleen overnachtingen met een toeristisch karakter belast?

Nee. Ook overnachtingen door bijvoorbeeld (buitenlandse) werknemers vallen ook onder de toeristenbelasting.

Naar de pagina van dit antwoord
Is er een minimumleeftijd van toepassing op de toeristenbelasting?

Nee, er is geen minimumleeftijd van toepassing op de toeristenbelasting. Voor iedere persoon die niet staat ingeschreven in de gemeente, hoe jong ook, is toeristenbelasting verschuldigd.

Naar de pagina van dit antwoord
Wie moet er toeristenbelasting betalen?

Toeristenbelasting is verschuldigd over zakelijke of privé overnachtingen van mensen van buiten de gemeente die hiervoor een vergoeding betalen. Dit betekent dat ook toeristenbelasting mag worden geheven voor het verblijf van arbeidsmigranten of voor zakelijke overnachtingen. Degene die overnacht, betaalt de belasting aan de ondernemer die de overnachtingsmogelijkheid biedt. Deze ondernemer draagt de belasting daarna af aan de gemeente. Hiervoor wordt na afloop van het jaar een aangiftebiljet aan de ondernemer verzonden.

Als u de mogelijkheid biedt tot verblijf tegen vergoeding en u geen aangiftebiljet heeft ontvangen, bent u verplicht hierom te verzoeken bij het SVHW.
Ook als u uw woning via Airbnb of een soortgelijke organisatie verhuurt, moet u zich aanmelden bij het SVHW als belastingplichtige voor toeristenbelasting.

Naar de pagina van dit antwoord
Welke vormen van toeristenbelasting zijn er?

Er zijn meerdere vormen van toeristenbelasting zoals o.a.:

 1. Een toeristenbelasting voor het tegen vergoeding overnachten in hotels, pensions, recreatiewoningen, tenten en caravans op een camping.
 2. Een watertoeristenbelasting voor het verblijf tegen vergoeding op vaartuigen in het gemeentelijk watergebied.
Naar de pagina van dit antwoord
Wanneer is iemand vrijgesteld van de toeristenbelasting?

Personen die als ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP) van de betreffende gemeente zijn opgenomen hoeven geen toeristenbelasting te betalen.

Naar de pagina van dit antwoord
Hoeveel toeristenbelasting moet ik betalen?

De kosten voor de toeristenbelasting verschillen per gemeente. De gemeente berekent de toeristenbelasting per persoon/per overnachting, de watertoeristenbelasting per persoon/per etmaal.

Uw aanslag wordt gebaseerd op het door u ingevulde aangiftebiljet. Bij uw aangifte voor de toeristenbelasting kan de gemeente u vragen de gegevens uit het nachtregister aan te leveren.

Naar de pagina van dit antwoord
Wat is het werkgebied van waterschap Hollandse Delta?

Het werkgebied van waterschap Hollandse Delta bestaat uit de Zuid-Hollandse Eilanden. Daar horen ook Rotterdam-Zuid en Rozenburg bij.

Naar de pagina van dit antwoord
Voor welke belastingen maakt een verhuizing tijdens het jaar niet uit?
 • Onroerende-/roerende zaakbelasting
 • Rioolheffing Eigenaren
 • Watersysteemheffing ingezetenen
 • Wegenheffing ingezetenen
 • Watersysteemheffing gebouwd
 • Wegenheffing gebouwd
 • Watersysteemheffing ongebouwd
 • Wegenheffing ongebouwd
 • Watersysteemheffing natuurterreinen
 • Wegenheffing natuurterreinen
Naar de pagina van dit antwoord
Is de wegenheffing (on)gebouwd niet via de notaris betaald?

De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag ontvangt. Verkoopt u uw (ongebouwde) onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Normaal gesproken berekent de notaris hoeveel wegenheffing (on)gebouwd u terugkrijgt van de koper. Dit is echter een zaak tussen koper en verkoper. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

Naar de pagina van dit antwoord
Is de watersysteemheffing (on)gebouwd niet via de notaris betaald?

De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag ontvangt. Verkoopt u uw (ongebouwde) onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Normaal gesproken berekent de notaris hoeveel watersysteemheffing (on)gebouwd u terugkrijgt van de koper. Dit is echter een zaak tussen koper en verkoper. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

Naar de pagina van dit antwoord
Hoe geef ik een bedrijfsverhuizing door?

De Kamer van Koophandel (KvK) geeft verhuizingen niet automatisch door aan SVHW. Dit moet u zelf doen. Als SVHW de aanslag al heeft verstuurd, kunt u via de website bezwaar maken:

 • Bedrijven loggen bij ‘Mijn SVHW’ in via Bedrijven en organisaties (eHerkenning);
 • Personen loggen bij ‘Mijn SVHW’ in via Particulieren (inloggen met DigiD).

U kiest bij Mijn SVHW/Zelf regelen/Bezwaar maken/Aanslag selecteren/grieven: het object is niet meer in gebruik.

Bijlagen: Voeg bij uw bezwaar een kopie van de uitschrijving KvK of einde huurcontract/eindnota water-/energieleverancier.

Naar de pagina van dit antwoord
Waar vind ik de tarieven terug?

Waterschap Hollandse Delta stelt jaarlijks de tarieven vast. Kijk hier voor de tarieven per belastingjaar.

Naar de pagina van dit antwoord
Waarom betaal ik twee keer watersysteemheffing?

De kosten voor de uitoefening van de taken van het waterschap moeten eerlijk over de vier groepen belastingplichtigen worden verdeeld: ingezetenen (gebruikers) en eigenaren gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen. Iedere groep heeft een bepaald belang bij de uitoefening van de taken van het waterschap.

Valt u in meerdere groepen omdat u bijvoorbeeld ook huiseigenaar bent, dan ontvangt u twee aanslagen watersysteemheffing:

 • watersysteemheffing gebruiker als ingezetene
 • watersysteemheffing gebouwd als eigenaar
Naar de pagina van dit antwoord
Is het voor de watersysteemheffing gebruiker belangrijk uit hoeveel personen mijn huishouden bestaat?

Nee, u betaalt een vast bedrag per woonruimte. Deze aanslag wordt dus niet aangepast als u alleen komt te wonen.

Naar de pagina van dit antwoord
Hoe wordt de watersysteemheffing gebruiker berekend?

De watersysteemheffing gebruiker is voor elke woonruimte gelijk. Voor de hoogte van de aanslag maakt het niet uit hoeveel bewoners een huis heeft en wat de waarde van het huis is.

U betaalt een vast bedrag als u op 1 januari in een zelfstandige woonruimte woont. Als u in de loop van het jaar verhuist, betaalt u toch voor het hele jaar. Daartegenover staat dat u voor uw nieuwe adres pas het volgende jaar een aanslag krijgt. Dit is wettelijk bepaald.

Naar de pagina van dit antwoord
Hoe wordt de aanslag gebouwd berekend?

De aanslagen watersysteemheffing gebouwd worden opgelegd naar de waarde die het waterschap door de taakuitoefening beschermt. Dat is, volgens de Waterschapswet, de WOZ-waarde van de onroerende zaak. De WOZ-waarde maal het tarief, is het bedrag dat u moet betalen.

Voorbeeld: onroerende zaak met een WOZ-waarde € 200.000,00

 • gebouwd binnendijks € 200.000,00 x 0,0421 % = € 84,20.
 • gebouwd buitendijks (25%) € 200.000,00 x 0,0105 % = € 21,05
Naar de pagina van dit antwoord
Waar vind ik de tarieven terug?

Waterschap Hollandse Delta stelt jaarlijks de tarieven vast. Kijk hier voor de tarieven per belastingjaar.

Naar de pagina van dit antwoord
Waarom betaal ik twee keer watersysteemheffing?

De kosten voor de uitoefening van de taken van het waterschap moeten eerlijk over de vier groepen belastingplichtigen worden verdeeld: ingezetenen (gebruikers) en eigenaren gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen. Iedere groep heeft een bepaald belang bij de uitoefening van de taken van het waterschap.

Valt u in meerdere groepen omdat u bijvoorbeeld ook huiseigenaar bent, dan ontvangt u twee aanslagen watersysteemheffing:

 • watersysteemheffing gebruiker als ingezetene
 • watersysteemheffing gebouwd als eigenaar
Naar de pagina van dit antwoord
Waarom verlaagt SVHW de aanslag watersysteemheffing (on)gebouwd niet bij verkoop?

De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag krijgt. Verkoopt u uw pand of terrein tijdens het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Meestal berekent de notaris hoeveel watersysteemheffing (on)gebouwd de koper aan u moet terugbetalen. Dat is een zaak tussen u en de koper. U blijft verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

Naar de pagina van dit antwoord
Is de watersysteemheffing (on)gebouwd niet via de notaris betaald?

De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag ontvangt. Verkoopt u uw (ongebouwde) onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Normaal gesproken berekent de notaris hoeveel watersysteemheffing (on)gebouwd u terugkrijgt van de koper. Dit is echter een zaak tussen koper en verkoper. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

Naar de pagina van dit antwoord
Waar vind ik de tarieven terug?

Waterschap Hollandse Delta stelt jaarlijks de tarieven vast. Kijk hier voor de tarieven per belastingjaar.

Naar de pagina van dit antwoord
Hoe wordt de aanslag ongebouwd berekend?

De aanslagen watersysteemheffing ongebouwd worden opgelegd naar de oppervlakte die het waterschap door de taakuitoefening beschermt. Dat is, volgens de Waterschapswet, het aantal hectare van de onroerende zaak. Het aantal hectare maal het tarief, is het bedrag dat u moet betalen.

Voorbeeld: ongebouwde onroerende zaak met een oppervlakte van 1,5 hectare (15.000 m2)

 • ongebouwd binnendijks 1,5 ha. x € 95,31 = € 142,97
 • ongebouwd buitendijks (25%) 1,5 ha. x € 23,83 = € 35,74

Voor verharde openbare wegen geldt een apart tarief. Tariefdifferentiatie is voor de waterschappen een mogelijkheid om rekening te houden met het feit dat het belang bij het watersysteembeheer voor bepaalde onroerende zaken duidelijk afwijkend kan zijn dan dat van andere onroerende zaken.

Naar de pagina van dit antwoord
Waar vind ik de tarieven terug?

Waterschap Hollandse Delta stelt jaarlijks de tarieven vast. Kijk hier voor de tarieven per belastingjaar.

Naar de pagina van dit antwoord
Waarom verlaagt SVHW de aanslag watersysteemheffing (on)gebouwd niet bij verkoop?

De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag krijgt. Verkoopt u uw pand of terrein tijdens het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Meestal berekent de notaris hoeveel watersysteemheffing (on)gebouwd de koper aan u moet terugbetalen. Dat is een zaak tussen u en de koper. U blijft verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

Naar de pagina van dit antwoord
Is de watersysteemheffing (on)gebouwd niet via de notaris betaald?

De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag ontvangt. Verkoopt u uw (ongebouwde) onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Normaal gesproken berekent de notaris hoeveel watersysteemheffing (on)gebouwd u terugkrijgt van de koper. Dit is echter een zaak tussen koper en verkoper. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

Naar de pagina van dit antwoord
Waarom betaal ik twee keer wegenheffing?

De kosten voor de uitoefening van de taken van het waterschap worden eerlijk over de vier groepen belastingplichtigen verdeeld: gebruikers (ingezetenen) en eigenaren gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen. Iedere groep heeft een bepaald belang bij de uitoefening van de taken van het waterschap.

Valt u in meerdere groepen omdat u bijvoorbeeld ook huiseigenaar bent, dan ontvangt u twee aanslagen wegenheffing:

 • wegenheffing gebruiker als ingezetene
 • wegenheffing gebouwd als eigenaar
Naar de pagina van dit antwoord
Is het voor de wegenheffing gebruiker van belang uit hoeveel personen mijn huishouden bestaat?

Nee, u betaalt een vast bedrag per woonruimte. Deze aanslag wordt dus niet aangepast als u alleen komt te wonen.

Naar de pagina van dit antwoord
Hoe wordt de wegenheffing gebruiker berekend?

De wegenheffing gebruiker is voor elke woonruimte gelijk. Voor de hoogte van de aanslag maakt het niet uit hoeveel bewoners een huis heeft en wat de waarde van het huis is.

U betaalt een vast bedrag als u op 1 januari in een zelfstandige woonruimte woont. Als u in de loop van het jaar verhuist, betaalt u toch voor het hele jaar. Daartegenover staat dat u voor uw nieuwe adres pas het volgende jaar een aanslag krijgt. Dit is wettelijk bepaald.

Naar de pagina van dit antwoord
Ik betaal toch al wegenbelasting?

Als een motorrijtuig (personenauto, bestelauto, vrachtauto of motor) op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen aan de Belastingdienst.

De wegenheffing betaalt u aan waterschap Hollandse Delta. U betaalt wegenheffing voor het onderhoud van wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom (behalve rijks- en provinciale wegen).

Naar de pagina van dit antwoord
Waarom moet ik wegenheffing betalen?

De Provincie heeft het wegbeheer aan waterschap Hollandse Delta opgedragen. Hiervoor kan het waterschap een wegenheffing instellen. U betaalt wegenheffing voor het onderhoud van wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom (behalve rijks- en provinciale wegen).

Het waterschap strooit in de winter, maait de bermen, asfalteert wegen en fietspaden en legt drempels en rotondes aan. Ook als u geen auto bezit, heeft u belang bij de uitoefening van deze taken.

Naar de pagina van dit antwoord
Waar vind ik de tarieven terug?

Waterschap Hollandse Delta stelt jaarlijks de tarieven vast. Kijk hier voor de tarieven per belastingjaar.

Naar de pagina van dit antwoord
Hoe wordt de aanslag wegenbelasting gebouwd berekend?

De aanslagen wegenheffing gebouwd worden opgelegd naar de waarde die het waterschap door de taakuitoefening beschermt. Dat is, volgens de Waterschapswet, de WOZ-waarde van de onroerende zaak. De WOZ-waarde maal het tarief, is het bedrag dat u moet betalen.

Voorbeeld: onroerende zaak met een WOZ-waarde van € 200.000,00 x 0,0063 % = € 12,60

Naar de pagina van dit antwoord
Ik betaal toch al wegenbelasting?

Als een motorrijtuig (personenauto, bestelauto, vrachtauto of motor) op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen aan de Belastingdienst.

De wegenheffing betaalt u aan waterschap Hollandse Delta. U betaalt wegenheffing voor het onderhoud van wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom (behalve rijks- en provinciale wegen).

Naar de pagina van dit antwoord
Waarom moet ik wegenheffing betalen?

De Provincie heeft het wegbeheer aan waterschap Hollandse Delta opgedragen. Hiervoor kan het waterschap een wegenheffing instellen. U betaalt wegenheffing voor het onderhoud van wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom (behalve rijks- en provinciale wegen).

Het waterschap strooit in de winter, maait de bermen, asfalteert wegen en fietspaden en legt drempels en rotondes aan. Ook als u geen auto bezit, heeft u belang bij de uitoefening van deze taken.

Naar de pagina van dit antwoord
Waar vind ik de tarieven terug?

Waterschap Hollandse Delta stelt jaarlijks de tarieven vast. Kijk hier voor de tarieven per belastingjaar.

Naar de pagina van dit antwoord
Waarom betaal ik twee keer watersysteemheffing?

De kosten voor de uitoefening van de taken van het waterschap moeten eerlijk over de vier groepen belastingplichtigen worden verdeeld: ingezetenen (gebruikers) en eigenaren gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen. Iedere groep heeft een bepaald belang bij de uitoefening van de taken van het waterschap.

Valt u in meerdere groepen omdat u bijvoorbeeld ook huiseigenaar bent, dan ontvangt u twee aanslagen watersysteemheffing:

 • watersysteemheffing gebruiker als ingezetene
 • watersysteemheffing gebouwd als eigenaar
Naar de pagina van dit antwoord
Waarom verlaagt SVHW de aanslag wegenheffing (on)gebouwd niet bij verkoop?

De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag krijgt. Verkoopt u uw (ongebouwde) onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Meestal berekent de notaris hoeveel wegenheffing (on)gebouwd de koper aan u moet terugbetalen. Dat is een zaak tussen u en de koper. U blijft verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

Naar de pagina van dit antwoord
Is de wegenheffing (on)gebouwd niet via de notaris betaald?

De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag ontvangt. Verkoopt u uw (ongebouwde) onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Normaal gesproken berekent de notaris hoeveel wegenheffing (on)gebouwd u terugkrijgt van de koper. Dit is echter een zaak tussen koper en verkoper. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

Naar de pagina van dit antwoord
Waar vind ik de tarieven terug?

Waterschap Hollandse Delta stelt jaarlijks de tarieven vast. Kijk hier voor de tarieven per belastingjaar.

Naar de pagina van dit antwoord
Hoe wordt de aanslag ongebouwd berekend?

De aanslagen wegenheffing ongebouwd worden opgelegd naar de oppervlakte die het waterschap door de taakuitoefening beschermt. Dat is, volgens de Waterschapswet, het aantal hectare van de onroerende zaak. Het aantal hectare maal het tarief, is het bedrag dat u moet betalen.

Voorbeeld: ongebouwde onroerende zaak met een oppervlakte van 1,5 hectare (15.000 m2) x € 17,11 = € 25,67.

Naar de pagina van dit antwoord
Waar vind ik de tarieven terug?

Waterschap Hollandse Delta stelt jaarlijks de tarieven vast. Kijk hier voor de tarieven per belastingjaar.

Naar de pagina van dit antwoord
Waarom verlaagt SVHW de aanslag wegenheffing (on)gebouwd niet bij verkoop?

De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag krijgt. Verkoopt u uw (ongebouwde) onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Meestal berekent de notaris hoeveel wegenheffing (on)gebouwd de koper aan u moet terugbetalen. Dat is een zaak tussen u en de koper. U blijft verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

Naar de pagina van dit antwoord
Is de wegenheffing (on)gebouwd niet via de notaris betaald?

De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag ontvangt. Verkoopt u uw (ongebouwde) onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Normaal gesproken berekent de notaris hoeveel wegenheffing (on)gebouwd u terugkrijgt van de koper. Dit is echter een zaak tussen koper en verkoper. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

Naar de pagina van dit antwoord
WOZ
Hoe werkt de samenstelverklaring Energiebelasting?

Bent u eigenaar en gebruiker van meerdere bedrijfsobjecten en vindt u dat deze bij elkaar horen? Neem dan contact op met één van onze taxateurs via ons contactformulier of bel (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.

SVHW beoordeelt de situatie op basis van de Wet WOZ. Wanneer SVHW de objecten samenvoegt, ontvangt u hiervan een verklaring. Wanneer de objecten ieder een eigen aansluiting voor gas en/of elektriciteit hebben, kunt u met deze verklaring een cumulatieverzoek bij uw energieleverancier indienen. U betaalt dan mogelijk minder energiebelasting. U kunt zo’n verzoek tot maximaal vijf jaar terug aanvragen.

Naar de pagina van dit antwoord
Wordt in de WOZ-waarde rekening gehouden met de vrijstelling waterverdedigingswerken?

SVHW rekent de waarde van waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen (met uitzondering van de onderdelen die dienen als woning) niet mee bij het bepalen van uw WOZ-waarde. Dit betekent dat onroerende zaken waarvan een dijklichaam (het waterverdedigingswerk) onderdeel uitmaakt, de waarde van dit dijklichaam buiten de WOZ-taxatie valt. De omliggende beschermingszones vallen niet onder deze uitzondering.

Naar de pagina van dit antwoord
Is het reservefonds Vereniging van Eigenaren (VvE) onderdeel van de WOZ-waarde?

Bij appartementen kijkt SVHW naar de verkoopprijs om de WOZ-waarde te bepalen. SVHW controleert dit door de koopakte van verkochte appartementen op te vragen bij het Kadaster. SVHW trekt het deel van het reservefonds van de VvE af van de verkoopprijs. Het nieuwe bedrag gebruikt SVHW om de waarde te bepalen. De reserve van de VvE is dus geen deel van de WOZ-waarde.

Naar de pagina van dit antwoord
Bezoekt SVHW alle panden om de waarde te bepalen?

Het is niet nodig dat wij elk gebouw ieder jaar bezoeken. SVHW berekent de waarde op basis van allerlei gegevens. Daarna controleert één van onze taxateurs de WOZ-waarde. Soms is het nodig het gebouw te bezoeken, maar het kan ook genoeg zijn om een foto, luchtfoto of andere informatie te bekijken om de waarde te bepalen. Na een bezwaarschrift of de verkoop kan het ook nodig zijn dat SVHW het gebouw bezoekt.

Naar de pagina van dit antwoord
Ik krijg het verzoek om gegevens over mijn woning aan te leveren, waarom onderzoekt SVHW dit niet zelf?

SVHW kan zelf alle woningen van binnen en buiten onderzoeken. Dat kost veel tijd en dus ook veel geld. SVHW wil zo slim mogelijk werken. Voor alle extra kosten moeten wij namelijk een rekening sturen naar de gemeenten waar wij voor werken. De gemeenten brengen die kosten in rekening bij de burgers; bij u dus. Daarom is het ook in uw belang dat wij zo slim mogelijk werken. SVHW controleert wel regelmatig of de ingevulde gegevens juist zijn.

Naar de pagina van dit antwoord
Er staat een verkeerd kenmerk in het WOZ Waardeloket (bouwjaar, gebruiksdoel, oppervlakte) van mijn woning. Hoe wijzig ik dat?

Een aanpassing in het bouwjaar, gebruiksdoel of oppervlakte van uw woning geeft u door met een toelichting via de BAG-viewer. Daarna onderzoeken wij uw melding. Als uw melding juist is, wordt dit aangepast in het systeem.

Naar de pagina van dit antwoord
In welke wet- en regelgeving staat meer over de zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing?

De wettelijke grondslag voor zuiveringsheffing is vastgelegd in de Waterschapswet. De wettelijke grondslag voor de verontreinigingsheffing is vastgelegd in de Waterwet.

Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009

Tabelbedrijven
Voor deze bedrijven wordt de vervuilingswaarde bepaald aan de hand van de tabel afvalwatercoëfficiënten. Alle bedrijven worden afhankelijk van de bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bepaalde klasse.

Naar de pagina van dit antwoord
Wie betaalt zuiveringsheffing bij kamerverhuur?

Wanneer een pand wordt gebruikt voor kamerverhuur, waarbij de bewoners gebruik maken van gedeelde sanitaire voorzieningen, is er geen sprake meer van een zelfstandige woonruimte.

De bewoners hoeven daarom geen zuiveringsheffing woonruimten te betalen. In plaats daarvan wordt het pand aangemerkt als bedrijfsruimte en ontvangt de verhuurder een aanslag zuiveringsheffing bedrijven. De verhuurder hoeft dus niet ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel als kamerverhuurbedrijf om een aanslag zuiveringsheffing bedrijven te krijgen.

Naar de pagina van dit antwoord
De aanslag zuiveringsheffing klopt niet.

U kunt via de website bezwaar maken:

 • Bedrijven loggen in bij Mijn SVHW via Bedrijven en organisaties met eHerkenning;
 • Natuurlijk personen loggen in bij Mijn SVHW via Particulieren (inloggen met DigiD).

U kiest bij Mijn SVHW/Zelf regelen/Bezwaar maken/Aanslag selecteren/grieven (*):

 • De bedrijfsruimte bevindt zich in een woning en heeft geen apart lozingspunt;
 • De aanslag is niet aan de juiste (rechts)persoon gericht;
 • Het bedrijf loost geen afvalwater op de riolering of in het oppervlaktewater;
 • Het bedrijf bevindt zich in een bedrijfsverzamelgebouw (wanneer uw bedrijf over eigen sanitaire voorzieningen beschikt is de aanslag terecht opgelegd.)

(*) aanvinken wat van toepassing is.

Naar de pagina van dit antwoord
De aanslag zuiveringsheffing is te hoog vastgesteld. Wat kan ik doen?

U kunt via de website bezwaar maken:

 • Bedrijven loggen in bij Mijn SVHW via Bedrijven en organisaties met eHerkenning;
 • Natuurlijk personen loggen in bij Mijn SVHW via Particulieren (inloggen met DigiD).

U kiest bij Mijn SVHW/Zelf regelen/Bezwaar maken/Aanslag selecteren/grieven (*):

 • Ik loos minder m3 dan de aangegeven lozingssituatie;
 • Het waterverbruik klopt niet;
 • Het waterverbruik is ten opzichte van voorgaande jaren aanzienlijk gedaald, zodat er minder afvalwater wordt geloosd.

(*) aanvinken wat van toepassing is.

Bijlagen toevoegen
Voeg bij uw bezwaar een kopie van de (jaarlijkse) waternota bij. Is er geen aparte watermeter, dan geeft u het aantal werkzame personen (fte) op.

Naar de pagina van dit antwoord
Waarom heb ik een voorlopige aanslag ontvangen?

Kleine bedrijven krijgen net als woningen een belastingaanslag op basis van 1 of 3 vervuilingseenheden (v.e.).

Voor grotere of specifieke bedrijven wordt de aanslag in eerste instantie geschat op basis van de aanslag van een voorgaand jaar. Ook als er nog geen waterverbruik bekend is voor een bepaald adres, dan kan SVHW het aantal v.e. schatten. Deze bedrijven ontvangen een voorlopige aanslag van 5 of meer v.e.. Na afloop van het jaar legt SVHW een definitieve aanslag op. Het aantal v.e. berekent SVHW met behulp van de tabel afvalwatercoëfficienten en de gegevens van het waterbedrijf.

SVHW gebruikt het watergebruik op de nota van het waterbedrijf om de hoogte van uw aanslag te berekenen. Deze nota wordt gebruikt voor het belastingjaar dat het grootste aandeel heeft op de nota. Is de periode op de nota meer of minder dan een jaar? Dan herleidt SVHW het watergebruik tot precies een jaar.

Grote bedrijven (voornamelijk meetbedrijven) ontvangen een aangifteformulier voor het bepalen van de vervuilingswaarde.

Naar de pagina van dit antwoord
Wat is een bedrijfsruimte?

Een bedrijfsruimte is een gebouw of terrein dat géén woning is. Deze ruimte hoeft niet bedrijfsmatig gebruikt te worden. Dit betekent dat u ook voor een ruimte die u privé gebruikt (bijvoorbeeld een hobbyschuur) een aanslag kunt krijgen.

U betaalt zuiveringsheffing bedrijfsruimte als het object aangesloten is op het riool of op een zuiveringstechnisch werk (bijvoorbeeld een zuiveringsinstallatie).

Naar de pagina van dit antwoord
Ik ben gestopt met mijn bedrijf. Waarom krijg ik nog een aanslag zuiveringsheffing bedrijfsruimten?

Bedrijfsbeëindiging krijgt SVHW niet automatisch door van de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt via de website bezwaar maken:

 • Bedrijven loggen in bij Mijn SVHW via Bedrijven en organisaties met eHerkenning;
 • Natuurlijk personen loggen in bij Mijn SVHW via Particulieren (inloggen met DigiD).

U kiest bij Mijn SVHW/Zelf regelen/Bezwaar maken/Aanslag selecteren/grieven:
het object is niet meer in gebruik.

Bijlagen:
Voeg bij uw bezwaar een kopie van de uitschrijving KvK of einde huurcontract/eindnota water-/energieleverancier.

 

Naar de pagina van dit antwoord
Hoe geef ik een bedrijfsverhuizing door?

De Kamer van Koophandel (KvK) geeft verhuizingen niet automatisch door aan SVHW. Dit moet u zelf doen. Als SVHW de aanslag al heeft verstuurd, kunt u via de website bezwaar maken:

 • Bedrijven loggen bij ‘Mijn SVHW’ in via Bedrijven en organisaties (eHerkenning);
 • Personen loggen bij ‘Mijn SVHW’ in via Particulieren (inloggen met DigiD).

U kiest bij Mijn SVHW/Zelf regelen/Bezwaar maken/Aanslag selecteren/grieven: het object is niet meer in gebruik.

Bijlagen: Voeg bij uw bezwaar een kopie van de uitschrijving KvK of einde huurcontract/eindnota water-/energieleverancier.

Naar de pagina van dit antwoord
Kan ik de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing woonruimten in termijnen betalen?
 • Ja. U kunt via automatische incasso in termijnen betalen. SVHW incasseert dan in minimaal zeven en maximaal tien termijnen het totale aanslagbedrag van uw rekening. Het is niet mogelijk om de aanslagen in één keer te laten incasseren. Lees hier meer over automatische incasso.
 • Het is ook mogelijk om zelf in termijnen te betalen voor de vervaldatum. Als u hiervoor kiest, vermeldt u dan in uw overschrijving wel telkens het aanslagnummer dat op het aanslagbiljet vermeld staat.
Naar de pagina van dit antwoord
Kan ik kwijtschelding aanvragen voor de zuiverings-/ verontreinigingsheffing woonruimten?

U kunt voor kwijtschelding in aanmerking komen als u een minimum inkomen en geen vermogen heeft. Maar het hangt ook af van uw persoonlijke situatie.
Lees hier meer over kwijtschelding.

Naar de pagina van dit antwoord
Maakt het voor de zuiveringsheffing woonruimten verschil uit hoeveel personen mijn huishouden bestaat?

Ja. 1 persoon betaalt 1 vervuilingseenheid (1 v.e.). Een huishouden van 2 of meer personen betaalt 3 vervuilingseenheden (3 v.e.).

Naar de pagina van dit antwoord
Waarom betaal ik zuiveringsheffing woonruimten?

Met de opbrengst van de zuiveringsheffing betaalt het waterschap de zuivering van het afvalwater dat via het riool wordt afgevoerd. Denk hierbij aan water dat door de gootsteen verdwijnt, water uit de wasmachine en de wc.

Afvalwater is het vuile water dat door uw gootsteen, toilet of doucheputje verdwijnt. Gemiddeld gebruiken we 130 liter water per persoon per dag. Dit vieze water maakt het waterschap schoon.

Het waterschap maakt kosten voor het aanleggen en onderhouden van zuiveringsinstallaties, leidingen en pompen. Er komt steeds meer bij het schoonmaken van afvalwater kijken, want er zitten veel stoffen in het water die lastig te zuiveren zijn.

Naar de pagina van dit antwoord
Hoe wordt de zuiveringsheffing woonruimten berekend?

Voor de zuiveringsheffing woonruimten gelden twee vaste tarieven. Een tarief voor een éénpersoonshuishouden (1 vervuilingseenheid (1 v.e.) en een tarief voor een meerpersoonshuishouden (3 vervuilingseenheden (3 v.e.). Voor tweepersoonshuishoudens geldt geen apart tarief.

SVHW gaat uit van het aantal personen dat bij de gemeentelijke Basisregistratie personen op uw adres is ingeschreven. Geef een verhuizing, overlijden of geboorte altijd door aan uw gemeente.

Naar de pagina van dit antwoord
Wij wonen met z’n tweeën. Is er een tweepersoonstarief voor de zuiveringsheffing woonruimten?

Nee. Er gelden twee vaste tarieven. Hierbij wordt alleen onderscheid gemaakt tussen een éénpersoonshuishouden (1 vervuilingseenheid (1 v.e.)) en een meerpersoonshuishouden (3 vervuilingseenheden (3 v.e.)). Dit is wettelijk bepaald.

Naar de pagina van dit antwoord