Ga direct naar content
Heeft u uw lokale belastingen al betaald?
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

U betaalt wegenheffing aan waterschap Hollandse Delta voor het onderhoud van wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom (behalve rijks- en provinciale wegen). Het waterschap strooit in de winter, maait de bermen, asfalteert wegen en fietspaden en legt drempels en rotondes aan.

De wegenheffing geldt voor vier groepen belastingplichtigen:

  • gebruiker (ingezetenen)
  • eigenaren gebouwd
  • eigenaren ongebouwd
  • eigenaren natuurterreinen

Het waterschap Hollandse Delta heeft geen wegentaak op het Eiland van Dordrecht en de buitendijkse gebieden op de Maasvlakte, in de Europoort en de Botlek. Eigenaren en gebruikers betalen daar geen wegenheffing aan het waterschap.