Over SVHW

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) is een gemeenschappelijke regeling op het gebied van lokale belastingen van waterschap Hollandse Delta en 13 gemeenten. Voor burgers en bedrijven heeft een centraal belastingkantoor een groot voordeel: zij hebben maar met één instantie te maken voor alle lokale belastingen. Dat is wel zo overzichtelijk.

Activiteiten SVHW

Als uitvoeringsorganisatie verzorgt SVHW namens de deelnemers de heffing en invordering van de waterschapsbelastingen (zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing, watersysteemheffingen en wegenheffing) en van de verschillende gemeentelijke belastingen (zoals onroerendezaakbelasting, forensenbelasting, rioolheffing, hondenbelasting, afvalstoffenheffing). Daarnaast behandelen wij de bezwaar- en beroepschriften en informeren wij burgers en bedrijven telefonisch, schriftelijk en via onze website. Ook voeren wij voor de gemeenten de taken en de werkzaamheden uit (inclusief het waarderen) in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en – voor een aantal gemeenten – de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet BAG).

De deelnemers blijven zelf verantwoordelijk voor het bepalen welke belastingen er worden geheven en het vaststellen van de tarieven en verordeningen.

Voordelen samenwerking

Door samenwerking en schaalgrootte voert SVHW haar taken efficiënt uit, waardoor de kosten voor het heffen en innen van belastingen laag zijn. Daarbij wordt de continuïteit van de bedrijfsvoering geborgd en de kwetsbaarheid van het belastingproces verminderd. Het doel is om op een klantvriendelijke wijze een goed belastingproduct te leveren tegen de laagst mogelijke kosten. Historisch gezien heeft SVHW één van de laagste kostenniveaus in Nederland.

Benieuwd naar samenwerkingsmogelijkheden? Kijk hier voor meer informatie.

 

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten