Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Over SVHW

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) is een gemeenschappelijke regeling voor de lokale belastingen met als deelnemers waterschap Hollandse Delta en 13 gemeenten.

Activiteiten SVHW

Als uitvoeringsorganisatie verzorgt SVHW namens de deelnemers de heffing en invordering van de waterschapsbelastingen (zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing, watersysteemheffingen en wegenheffing) en van de verschillende gemeentelijke belastingen (onroerendezaakbelasting, forensenbelasting, rioolheffing, hondenbelasting, afvalstoffenheffing). Daarnaast behandelen wij de bezwaar- en beroepschriften en informeren wij inwoners en bedrijven telefonisch, schriftelijk en via onze website. Ook voeren wij voor de gemeenten de taken en de werkzaamheden uit (inclusief het waarderen) rondom de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en – voor een aantal gemeenten – de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet BAG).

De deelnemers bepalen zelf welke belastingen er worden geheven en stellen zelf de tarieven en verordeningen vast.

Voordelen samenwerking

Door samenwerking en schaalgrootte voert SVHW haar taken efficiënt uit, waardoor de kosten voor het heffen en innen van belastingen laag zijn. Daarbij wordt de continuïteit van de bedrijfsvoering geborgd en de kwetsbaarheid van het belastingproces verminderd. Het doel is om op een klantvriendelijke manier een goed belastingproduct te leveren tegen de laagst mogelijke kosten. Historisch gezien heeft SVHW één van de laagste kostenniveaus in Nederland. Voor inwoners en bedrijven heeft een centraal belastingkantoor een groot voordeel: zij hebben maar met één instantie te maken voor alle lokale belastingen. Dat is wel zo overzichtelijk

Benieuwd naar samenwerkingsmogelijkheden? Kijk hier voor meer informatie.