Watersysteemheffing

Het Waterschap Hollandse Delta gebruikt de opbrengst van Watersysteemheffing voor het onderhoud aan duinen, dijken en kades en het op peil houden van de waterstand en de waterkwaliteit.

De Watersysteemheffing geldt voor vier groepen belastingplichtigen: ingezetenen (gebruikers) en eigenaren gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen.

Ingezetenen (gebruikers)

Watersysteemheffing ingezetenen is een belasting voor ingezetenen van het Waterschap Hollandse Delta. Een ingezetene is elke persoon die volgens de Basisregistratie personen (BRP) op 1 januari staat ingeschreven op een adres in het werkgebied van het Waterschap Hollandse Delta.

De watersysteemheffing ingezetenen wordt opgelegd per woonruimte. Als er meerdere ingezetenen per adres zijn, ontvangt één van hen het aanslagbiljet. De watersysteemheffing ingezetenen is een vast bedrag per woonruimte per jaar.

Gebouwd

Watersysteemheffing gebouwd is een belasting voor eigenaren van een gebouwde onroerende zaak in het werkgebied van het Waterschap Hollandse Delta.

Voorbeelden van gebouwde onroerende zaken zijn woningen, bedrijfspanden of garageboxen.

Degene die volgens de Basisregistratie Kadaster op 1 januari van het belastingjaar eigenaar was van de gebouwde onroerende zaak krijgt de watersysteemheffing gebouwd opgelegd. Het tarief van de watersysteemheffing gebouwd is een percentage van de WOZ-waarde.

Ongebouwd

Watersysteemheffing ongebouwd is een belasting voor eigenaren van een ongebouwde onroerende zaak in het werkgebied van het Waterschap Hollandse Delta.

Voorbeelden van ongebouwde onroerende zaken zijn weilanden en wegen, maar ook sloten en vaarten.

Degene die volgens de Basisregistratie Kadaster op 1 januari van het belastingjaar eigenaar was van de ongebouwde onroerende zaak krijgt de watersysteemheffing ongebouwd opgelegd. De hoogte van de heffing is een bedrag per hectare.

Natuurterreinen

Watersysteemheffing natuurterreinen is een belasting voor eigenaren van een ongebouwde onroerende zaak in het werkgebied van het Waterschap Hollandse Delta waarvan de inrichting en het beheer geheel of nagenoeg geheel en duurzaam zijn afgestemd op het behoud of de ontwikkeling van natuur.

Voorbeelden van natuurterreinen zijn bossen en open wateren met een oppervlakte van tenminste één hectare.

Degene die volgens de Basisregistratie Kadaster op 1 januari van het belastingjaar eigenaar was van de ongebouwde onroerende zaak krijgt de watersysteemheffing natuurterreinen opgelegd. De hoogte van de heffing is een bedrag per hectare.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten