Wegenheffing

Via de wegenheffing verhaalt het Waterschap Hollandse Delta de kosten voor het onderhoud van (vaar)wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom (behalve rijks- en provinciale wegen). Dat houdt in dat het waterschap bijvoorbeeld strooit in de winter, de bermen maait, wegen en fietspaden asfalteert en drempels en rotondes aanlegt.

Gebruikers van een woonruimte en eigenaren van gebouwde eigendommen, ongebouwde eigendommen en natuurterreinen betalen wegenheffing. Het waterschap heeft geen wegentaak op het Eiland van Dordrecht en de buitendijkse gebieden op de Maasvlakte, in de Europoort en de Botlek. Eigenaren en gebruikers betalen daar geen wegenheffing aan het waterschap.

De wegenheffing geldt voor vier groepen belastingplichtigen: ingezetenen (gebruikers) en eigenaren gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen. De wegenheffing wordt geheven naar dezelfde maatstaven en volgens de zelfde regels als de watersysteemheffing.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten