Ga direct naar content
Heeft u uw lokale belastingen al betaald?
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Zuiveringsheffing bedrijfsruimten

U betaalt zuiveringsheffing aan waterschap Hollandse Delta voor het transport en de zuivering van afvalwater, als u afvalwater afvoert op het riool of op een zuiveringtechnisch werk (installatie voor het zuiveren van stedelijk afvalwater).

Berekening zuiveringsheffing bedrijfsruimten

SVHW berekent de zuiveringsheffing bedrijfsruimten op basis van de hoeveelheid en mate van vervuiling van het afvalwater. Afhankelijk daarvan betaalt u één, drie, vijf of meer vervuilingseenheden. Het aantal vervuilingseenheden maal het tarief, is het bedrag dat u moet betalen.

Voor bijna alle bedrijven berekent SVHW de vervuilingswaarde met behulp van de tabel afvalwater coëfficiënten. Voor de overige bedrijven meet en bemonstert waterschap Hollandse Delta het afvalwater om de hoeveelheid en mate van vervuiling te bepalen.

Voor bedrijven met huishoudelijk afvalwater, zoals winkels en kantoren, gelden de volgende regels:

 • tot en met 43 m3 ingenomen water per jaar: 1 vervuilingseenheid;
 • van 44 m3 tot en met 217 m3 ingenomen water per jaar: 3 vervuilingseenheden;
 • vanaf 218 m3 ingenomen water per jaar: 5 of meer vervuilingseenheden.

Rekenvoorbeeld:
Rekenvoorbeeld van een bedrijf met huishoudelijk afvalwater dat meer dan 218 m3 water loost:
492 m3 water x 0,023 v.e./m3 = 11,3 vervuilingseenheden.

Veelgestelde vragen

Is uw bedrijf in het begin/in de loop van het jaar gestopt en heeft u een aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing voor 1 vervuilingseenheid (v.e.) ontvangen?

Dan kunt u geen verlaging krijgen omdat 1 vervuilingseenheid het minimum is voor de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing.

In welke wet- en regelgeving staat meer over de zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing?

De wettelijke grondslag voor zuiveringsheffing is vastgelegd in de Waterschapswet. De wettelijke grondslag voor de verontreinigingsheffing is vastgelegd in de Waterwet.

Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009

Tabelbedrijven
Voor deze bedrijven wordt de vervuilingswaarde bepaald aan de hand van de tabel afvalwatercoëfficiënten. Alle bedrijven worden afhankelijk van de bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bepaalde klasse.

Wie betaalt zuiveringsheffing bij kamerverhuur?

Wanneer een pand wordt gebruikt voor kamerverhuur, waarbij de bewoners gebruik maken van gedeelde sanitaire voorzieningen, is er geen sprake meer van een zelfstandige woonruimte.

De bewoners hoeven daarom geen zuiveringsheffing woonruimten te betalen. In plaats daarvan wordt het pand aangemerkt als bedrijfsruimte en ontvangt de verhuurder een aanslag zuiveringsheffing bedrijven. De verhuurder hoeft dus niet ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel als kamerverhuurbedrijf om een aanslag zuiveringsheffing bedrijven te krijgen.

De aanslag zuiveringsheffing klopt niet.

U kunt via de website bezwaar maken:

 • Bedrijven loggen in bij Mijn SVHW via Bedrijven en organisaties met eHerkenning;
 • Natuurlijk personen loggen in bij Mijn SVHW via Particulieren (inloggen met DigiD).

U kiest bij Mijn SVHW/Zelf regelen/Bezwaar maken/Aanslag selecteren/grieven (*):

 • De bedrijfsruimte bevindt zich in een woning en heeft geen apart lozingspunt;
 • De aanslag is niet aan de juiste (rechts)persoon gericht;
 • Het bedrijf loost geen afvalwater op de riolering of in het oppervlaktewater;
 • Het bedrijf bevindt zich in een bedrijfsverzamelgebouw (wanneer uw bedrijf over eigen sanitaire voorzieningen beschikt is de aanslag terecht opgelegd.)

(*) aanvinken wat van toepassing is.

De aanslag zuiveringsheffing is te hoog vastgesteld. Wat kan ik doen?

U kunt via de website bezwaar maken:

 • Bedrijven loggen in bij Mijn SVHW via Bedrijven en organisaties met eHerkenning;
 • Natuurlijk personen loggen in bij Mijn SVHW via Particulieren (inloggen met DigiD).

U kiest bij Mijn SVHW/Zelf regelen/Bezwaar maken/Aanslag selecteren/grieven (*):

 • Ik loos minder m3 dan de aangegeven lozingssituatie;
 • Het waterverbruik klopt niet;
 • Het waterverbruik is ten opzichte van voorgaande jaren aanzienlijk gedaald, zodat er minder afvalwater wordt geloosd.

(*) aanvinken wat van toepassing is.

Bijlagen toevoegen
Voeg bij uw bezwaar een kopie van de (jaarlijkse) waternota bij. Is er geen aparte watermeter, dan geeft u het aantal werkzame personen (fte) op.

Waarom heb ik een voorlopige aanslag ontvangen?

Kleine bedrijven krijgen net als woningen een belastingaanslag op basis van 1 of 3 vervuilingseenheden (v.e.).

Voor grotere of specifieke bedrijven wordt de aanslag in eerste instantie geschat op basis van de aanslag van een voorgaand jaar. Ook als er nog geen waterverbruik bekend is voor een bepaald adres, dan kan SVHW het aantal v.e. schatten. Deze bedrijven ontvangen een voorlopige aanslag van 5 of meer v.e.. Na afloop van het jaar legt SVHW een definitieve aanslag op. Het aantal v.e. berekent SVHW met behulp van de tabel afvalwatercoëfficienten en de gegevens van het waterbedrijf.

SVHW gebruikt het watergebruik op de nota van het waterbedrijf om de hoogte van uw aanslag te berekenen. Deze nota wordt gebruikt voor het belastingjaar dat het grootste aandeel heeft op de nota. Is de periode op de nota meer of minder dan een jaar? Dan herleidt SVHW het watergebruik tot precies een jaar.

Grote bedrijven (voornamelijk meetbedrijven) ontvangen een aangifteformulier voor het bepalen van de vervuilingswaarde.

Wat is een bedrijfsruimte?

Een bedrijfsruimte is een gebouw of terrein dat géén woning is. Deze ruimte hoeft niet bedrijfsmatig gebruikt te worden. Dit betekent dat u ook voor een ruimte die u privé gebruikt (bijvoorbeeld een hobbyschuur) een aanslag kunt krijgen.

U betaalt zuiveringsheffing bedrijfsruimte als het object aangesloten is op het riool of op een zuiveringstechnisch werk (bijvoorbeeld een zuiveringsinstallatie).

Ik ben gestopt met mijn bedrijf. Waarom krijg ik nog een aanslag zuiveringsheffing bedrijfsruimten?

Bedrijfsbeëindiging krijgt SVHW niet automatisch door van de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt via de website bezwaar maken:

 • Bedrijven loggen in bij Mijn SVHW via Bedrijven en organisaties met eHerkenning;
 • Natuurlijk personen loggen in bij Mijn SVHW via Particulieren (inloggen met DigiD).

U kiest bij Mijn SVHW/Zelf regelen/Bezwaar maken/Aanslag selecteren/grieven:
het object is niet meer in gebruik.

Bijlagen:
Voeg bij uw bezwaar een kopie van de uitschrijving KvK of einde huurcontract/eindnota water-/energieleverancier.

 

Hoe geef ik een bedrijfsverhuizing door?

De Kamer van Koophandel (KvK) geeft verhuizingen niet automatisch door aan SVHW. Dit moet u zelf doen. Als SVHW de aanslag al heeft verstuurd, kunt u via de website bezwaar maken:

 • Bedrijven loggen bij ‘Mijn SVHW’ in via Bedrijven en organisaties (eHerkenning);
 • Personen loggen bij ‘Mijn SVHW’ in via Particulieren (inloggen met DigiD).

U kiest bij Mijn SVHW/Zelf regelen/Bezwaar maken/Aanslag selecteren/grieven: het object is niet meer in gebruik.

Bijlagen: Voeg bij uw bezwaar een kopie van de uitschrijving KvK of einde huurcontract/eindnota water-/energieleverancier.