Bezwaar maken

Bezwaar maken via een bureau?

25 aug 2020

Steeds meer ‘No Cure No Pay’ bureaus bieden aan kosteloos voor u bezwaar tegen de WOZ-waarde te maken. Maar is dit ook echt kosteloos?

Als u een bureau inschakelt om bezwaar voor u te maken, moet SVHW aan dat bureau een vergoeding betalen. Deze vergoeding kan oplopen tot ruim € 700. Als het bureau ook nog in beroep gaat bij de rechtbank, kan daar nog € 1.000 bijkomen en nog meer bij een hoger beroep bij het gerechtshof. Niet u, maar het bureau ontvangt die vergoeding.

Rekenvoorbeeld gevolgen OZB bij verlaging WOZ-waarde
Voor elke € 1.000 verlaging van de WOZ-waarde wordt uw aanslag onroerende-zaakbelasting verlaagd met € 1,26*. Voor een verlaging van de WOZ-waarde met bijvoorbeeld € 10.000 wordt uw aanslag onroerende-zaakbelasting dus verlaagd met € 12,60*.

Het bureau profiteert dus het meest van een verlaging van uw WOZ-waarde

De kosten die SVHW moet uitbetalen, worden door de aan SVHW deelnemende gemeenten verrekend in het tarief van de onroerende-zaakbelasting (OZB). Uiteindelijk betalen we dus allemaal mee aan deze bureaus.

Zelf een bezwaar indienen is eenvoudig en scheelt veel kosten

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u eenvoudig bezwaar maken via onze website. U weet immers zelf heel goed waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde. Bovendien heeft SVHW er geen belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. SVHW wil net als u dat de WOZ-waarde klopt! Als blijkt dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, past SVHW deze zonder kosten voor u aan.

Direct gratis bezwaar maken?

Dat kan via ‘Mijn SVHW’. Log hiervoor in met uw DigiD.

*) het exacte bedrag is afhankelijk van de tarieven die gelden voor de gemeente waar u woont.


Gratis bezwaar maken

18 dec 2015

Als u het niet eens bent met de aanslag kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken.

U kunt uw bezwaarschrift op verschillende manieren indienen:

 • Digitaal:
  Via Mijn SVHW door in te loggen met uw DigiD.
 • Schriftelijk:
  Stuur uw bezwaar naar SVHW, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal.
  Vermeld op uw bezwaarschrift duidelijk uw aanslagnummer.

Voor uw en ons gemak en een snellere afhandeling verzoeken wij u om uw bezwaar zoveel mogelijke digitaal in te dienen.

Bewijsstukken meesturen

Uw bezwaar kunnen wij sneller afhandelen wanneer u direct uw bewijsstukken meestuurt.

Wanneer u digitaal bezwaar maakt, kunt u deze bewijsstukken ook eenvoudig uploaden via Mijn SVHW.

Ontvangstbevestiging

Heeft u per post uw bezwaarschrift ingediend, dan krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Heeft u via ‘Mijn SVHW’ uw bezwaarschrift ingediend, dan kunt u hier uw ontvangstbevestiging zelf online raadplegen onder ‘Alle acties’.

Uitstel van betaling in verband met bezwaar

Het indienen van een bezwaarschrift wordt tevens beschouwd als een verzoek om uitstel van betaling.
Een afzonderlijk verzoek om uitstel is niet nodig. Er wordt uitstel van betaling verleend voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt tot het moment waarop er op uw bezwaarschrift wordt beslist.

Het bedrag waartegen u géén bezwaar maakt moet u wel voor de vervaldatum betalen.

Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de vastgestelde WOZ-waarde en u maakt gebruik van automatische incasso, dan “loopt” de maandelijkse incasso van het verschuldigde bedrag van uw aanslag door. De reden is dat SVHW voor het einde van het de incassoperiode op uw bezwaarschrift beslist. Loopt de automatische incasso niet “door”, dan bestaat de kans dat u na de beslissing op uw bezwaarschrift wordt geconfronteerd met hoge maandelijkse lasten.

Wanneer is een bezwaar ontvankelijk?

Een bezwaarschrift is ontvankelijk als SVHW deze binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet ontvangt. Vermeld in uw bezwaarschrift:

 • uw naam;
 • de adresgegevens;
 • het aanslagnummer van de belastingaanslag;
 • uw motivatie: geef duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de aanslag of waarom u vindt dat de kosten onjuist en/of onterecht in rekening zijn gebracht.

Het bezwaarschrift kan niet zijn gegrond op de stelling dat u het aanslagbiljet of de aanmaning niet heeft ontvangen, tenzij u dit kunt aantonen.

Niet-ontvankelijk

Als u uw bezwaarschrift na de termijn van zes weken indient, wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet aan de formele wettelijke voorschriften voldoet. SVHW neemt het bezwaarschrift dan nog wel ambtshalve in behandeling. Het is niet mogelijk in beroep te gaan tegen een ambtshalve besluit.

Kostenvergoeding bezwaar

Heeft u voor het maken van bezwaar kosten moeten maken, dan kunt u onder voorwaarden voor een vergoeding van de gemaakte kosten in aanmerking komen. In het ‘Besluit proceskosten bestuursrecht’ staat limitatief opgesomd welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Dit vindt u terug op www.wetten.nl.

Dwanginvordering

Indien u uw aanslag niet binnen de geldende termijnen betaalt en u heeft geen uitstel van betaling gekregen, dan kan SVHW over gaan tot (dwang)invorderingsmaatregelen. Dit kan uiteindelijk leiden tot beslaglegging op uw inkomen, banktegoeden en/of (on)roerende zaken. Aan deze maatregelen zijn hoge kosten verbonden, die bij u inrekening worden gebracht.

Bezwaar tegen kosten aanmaning, dwangbevel of hernieuwd bevel

Bent u van mening dat de kosten van een aanmaning of dwangbevel onjuist en/of onterecht in rekening zijn gebracht, dan kunt u schriftelijk bezwaar indienen. Stuurt u dit bezwaar aan de invorderingsambtenaar van SVHW, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal (artikel 7 van de Kostenwet invordering rijksbelastingen). Het indienen van een bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van betaling. Het bezwaarschrift kan niet zijn gegrond op de stelling dat het aanslagbiljet, de aanmaning of dwangbevel niet is ontvangen, tenzij u dit kunt aantonen.

Verzetsmogelijkheid

Bent u van mening dat de beslaglegging of executie van de in beslaggenomen zaken onjuist en/of onterecht is, dan kunt u in verzet komen. Dit kan bij de rechtbank van het arrondissement waarbinnen u woont of gevestigd bent (artikel 17 van de Invorderingswet 1990).

Het verzet kan niet zijn gegrond op de stelling dat het aanslagbiljet, de aanmaning of het dwangbevel per post niet is ontvangen, tenzij u dit kunt aantonen. Het indienen van een verzet leidt niet automatisch tot uitstel van betaling. Bovendien kan het verzet niet zijn gegrond op de stelling dat de belastingaanslag ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld.


Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten