Missie en Visie

Missie en Visie

18 nov 2015

Missie

Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) heft en int de lokale belastingen, stelt de WOZ-waarden vast en beheert de basisregistraties WOZ en BAG. SVHW voert deze taken uit voor haar deelnemers (gemeenten en waterschap) tegen de laagst mogelijke kosten op basis van de beste prijs/prestatieverhouding en het gewenste niveau van dienstverlening. Als publieke, uitvoerende en dienstverlenende organisatie werkt SVHW efficiënt en volgens maatschappelijk aanvaarde bedrijfseconomische principes.

Visie

SVHW staat voor:

 • Optimale samenwerking:
  SVHW wil een toonaangevend samenwerkingsverband zijn op het gebied van lokale belastingen. Hierbij zijn de continuïteit en het permanent verbeteren van kwalitatieve- en klantvriendelijke dienstverlening leidend. SVHW zoekt actief samenwerking met andere overheden en aanvullende dienstverleners wanneer dit schaalvergroting en efficiency voordelen oplevert. Door optimale samenwerking kan SVHW beter inspelen op veranderende en complexer wordende wet- en regelgeving.
 • Klantgerichte dienstverlening:
  SVHW is dienstbaar en transparant in de dienstverlening naar deelnemers, inwoners, instellingen en bedrijven. SVHW heeft oog voor de belangen van zijn klanten. Door digitalisering van het belastingproces wil SVHW zijn vraagbaakfunctie en de contactmogelijkheden met inwoners, instellingen en bedrijven optimaliseren en hen zoveel mogelijk faciliteren bij het voldoen van de lokale belastingen.
 • Moderne werkgever:
  Als moderne werkgever hecht SVHW grote waarde aan het welzijn, de veiligheid en de persoonlijke ontwikkeling van zijn medewerkers. Om de kwaliteit te waarborgen investeert SVHW continu in de kennisontwikkeling en het resultaatbewustzijn.

Kernwaarden

SVHW hanteert hierbij de volgende kernwaarden:

 • Dienstbaar:
  SVHW streeft niet een eigen belang na, maar het belang van de deelnemers, burgers, bedrijven en instanties.
 • Aanspreekbaar:
  SVHW is bereikbaar en toegankelijk en valt aan te spreken op wat is gecommuniceerd.
 • Betrouwbaar:
  Men moet kunnen vertrouwen op de informatie die SVHW verstrekt en dat SVHW gedane toezeggingen en beloften nakomt. SVHW communiceert veranderde omstandigheden proactief.
 • Transparant:
  Als overheidsorganisatie opereert SVHW binnen duidelijke en toetsbare kaders.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten