Ga direct naar content
Heeft u uw lokale belastingen al betaald?
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Wanneer kan ik geen klacht indienen?

 • Als u al eerder een klacht heeft ingediend over hetzelfde gedrag.
 • Als het voorval langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden.
 • Als u het niet eens bent met een besluit van SVHW en u heeft de mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken of in beroep te gaan.
  • Bijvoorbeeld: een afwijzing op een kwijtscheldingsverzoek of bezwaarschrift of als u het niet eens bent met de kosten van een aanmaning of dwangbevel. Op deze besluiten kunt u bezwaar of beroep aantekenen.
 • Als de klacht behoort tot het algemeen beleid van SVHW.
  • Bijvoorbeeld: op wiens naam de aanslag staat.
 • Als de klacht een algemeen verbindend voorschrift betreft zoals een belastingverordening.
  • Bijvoorbeeld: over de hoogte van het tarief