Ga direct naar content
Heeft u uw lokale belastingen al betaald?
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

U betaalt watersysteemheffing aan waterschap Hollandse Delta voor het op peil houden van de waterstand en de waterkwaliteit en het onderhoud aan duinen, dijken en kades.

De watersysteemheffing geldt voor:

  • gebruiker (ingezetenen)
  • eigenaren gebouwd
  • eigenaren ongebouwd
  • eigenaren natuurterreinen