Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Privacy

Privacyverklaring SVHW

SVHW verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor het heffen en invorderen van de lokale belastingen, het uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ), de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) en de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet BAG). In deze privacyverklaring staat hoe SVHW omgaat met de persoonsgegevens en de privacy, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens, die SVHW verwerkt voor zijn dienstverlening.

Begrippenlijst:

 • Betrokkene:

  De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt.

 • Cookies:

  Kleine tekstbestanden die bij het bezoek van websites in uw browser worden opgeslagen. Daarmee kan uw surfgedrag en voorkeuren worden bijgehouden en is uw computer, tablet of mobiel te herkennen tijdens uw bezoek. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

 • Verwerker:

  De persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie.

 • Persoonsgegevens:

  Alle gegevens die, direct of indirect, gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen. Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke gegevens, maar om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld: naam, adres, geboortedatum). Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die gaan over gevoelige onderwerpen, zoals etnische achtergrond, politieke voorkeuren of gezondheid.

 • Verwerkingsverantwoordelijke:

  Een persoon of instantie die alleen, of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 • Verwerking:

  Een verwerking is alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: opvragen, vastleggen, bewaren, verzamelen, wijzigen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, doorzenden, verspreiden, afschermen en vernietigen.

Gebruik persoonsgegevens

SVHW gebruikt als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens van de inwoners van de deelnemende gemeenten en van de inwoners van de gemeenten, die binnen het werkgebied van het waterschap Hollandse Delta liggen.

Privacy wetgeving

De volgende wettelijke kaders gelden onder andere voor de omgang met gegevens:

 • Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 wordt deze vervangen door de Europese Verordening: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uitgangspunten

SVHW gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. SVHW houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

 • Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

  Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt;

 • Grondslag en doelbinding

  SVHW verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen voor zijn dienstverlening. Persoonsgegevens worden alleen met deze wettelijke grondslagen verwerkt: namelijk het heffen en invorderen van de lokale belastingen, voor werkzaamheden voor de Wet WOZ en de Wet BAG, en voor zover noodzakelijk om zijn dienstverlening zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk uit te voeren;

 • Herkomst gegevens

  SVHW verzamelt persoonsgegevens bij een betrokkene bij die persoon zelf, bijvoorbeeld via aanvraagformulieren, en buiten de betrokkene om via de basisregistraties zoals bijvoorbeeld de BRP en de BRK;

 • Dataminimalisatie

  SVHW streeft naar minimale gegevensverwerking. SVHW verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt;

 • Bewaartermijn

  Persoonsgegevens bewaart SVHW niet langer dan nodig is in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten, zoals neergelegd in onder andere de Archiefwet;

 • Integriteit en vertrouwelijkheid

  SVHW gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt SVHW voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in een informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast;

 • Delen met derden

  Bij samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt SVHW afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling en gegevensverwerking aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. SVHW controleert deze afspraken;

 • Subsidiariteit

  SVHW beperkt zoveel mogelijk de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, van wie de persoonsgegevens worden verwerkt;

 • Proportionaliteit

  De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel;

 • Rechten van betrokkenen

  U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of beperking van uw persoonsgegevens. U moet dit verzoek schriftelijk indienen. Kijk hiervoor bij “Contact”. SVHW reageert binnen vier weken schriftelijk op uw verzoek. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

 • Meer informatie

  Wilt u meer weten over uw privacy? Kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van de website www.svhw.nl en haar onderdelen

De website www.svhw.nl en haar onderdelen kunnen links naar websites van derden bevatten. SVHW is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Toestemming voor het gebruik van cookies.

Om onze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Om uw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken en om dit goed te documenteren maken wij gebruik van een cookie consent management platform: CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: Cookiefirst Cookie Consent pagina aangeduid als CookieFirst.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons de mogelijkheid te geven geldige toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in uw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de vooraf bepaalde bewaartermijn verstrijkt of u verzoekt de gegevens te verwijderen. Onverminderd het bovenstaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Serverlogbestanden

Onze website en CookieFirst verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. De volgende gegevens worden verzameld:

  Uw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming
 • Uw geanonimiseerde IP-adres
 • Informatie over uw Browser
 • Informatie over uw Apparaat
 • De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht
 • De webpagina url waar u uw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt
 • De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen
 • Een universeel uniek identificatienummer (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt

Wijzigingen privacyverklaring

SVHW behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat SVHW deze op de website van SVHW publiceert. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

In de wet staat dat u een aantal rechten heeft als het gaat om uw persoonsgegevens. Hier leest u welke rechten dat zijn en wat we daarvoor bij SVHW hebben geregeld.

Volgens de wet heeft u de volgende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens:

 1. Recht van inzage
 2. Recht op rectificatie
 3. Recht op vernietigen of wissen
 4. Recht op beperking van de verwerking
 5. Recht van bezwaar
 6. Recht intrekken toestemming

Hieronder leggen we uit wat deze rechten precies inhouden.

 1. Recht van inzage

  U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als dat zo is, laten wij u weten welke gegevens wij verwerken, waarom wij die verwerken, met wie wij uw gegevens delen, en hoe lang wij uw gegevens mogen bewaren.

 2. Recht op rectificatie

  Vindt u dat de gegevens die wij van u verwerken niet kloppen of niet volledig zijn? Dan kunt u ons vragen uw gegevens aan te passen of aan te vullen. Als wij dat doen, geven wij de aangepaste gegevens ook door aan de ketenpartners met wie wij uw gegevens hebben gedeeld.

 3. Recht op vernietiging of wissen

  U kunt SVHW vragen uw gegevens te wissen. Dat kan alleen als er geen wettelijke verplichting (meer) is om de gegevens te bewaren, als de gegevens niet langer nodig zijn, wanneer u niet langer toestemming geeft de gegevens te verwerken of als SVHW uw gegevens niet had mogen verwerken.

 4. Recht op beperking van de verwerking

  Bent u in bezwaar gegaan tegen een verwerking en wacht u op een reactie? Dan kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.

 5. Recht van bezwaar

  U kunt bezwaar maken als een organisatie uw gegevens verwerkt voor een taak van algemeen belang. Als u bezwaar maakt, kijkt SVHW of uw persoonlijke belang zwaarder weegt dan het algemeen belang.

 6. Recht intrekken toestemming

  Bepaalde gegevens kreeg SVHW met uw toestemming. U heeft bijvoorbeeld een contactverzoek of een klacht via de website ingediend. U hebt altijd het recht die toestemming in te trekken.

Hoe kan ik gebruik maken van deze rechten?

Door een brief te sturen naar SVHW. Stuur uw verzoek, met een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart), naar:

SVHW o.v.v. verzoeken persoonsgegevens
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

Kan iemand anders namens mij een verzoek indienen?

Nee. Personen mogen alleen verzoeken indienen met betrekking tot hun eigen gegevens of met betrekking tot gegevens van een persoon waar ze gezaghebbende ouder of bewindvoerder voor zijn. Het recht op vertegenwoordiging heeft namelijk geen betrekking op het inzagerecht. Meer informatie vindt u op deze pagina van de Autoriteit Persoonsgegevens, zie met name het kopje ‘Reikwijdte inzagerecht’ en het antwoord op de vraag ‘Kan ik inzage krijgen in de persoonsgegevens van mijn kind?’

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met hoe SVHW met mijn privacygegevens omgaat?

In de wet staat dat SVHW een functionaris voor gegevensbescherming moet hebben. Deze persoon houdt in de gaten dat SVHW zich aan de privacyregels houdt. Neem met deze functionaris contact op als u vragen hebt over hoe SVHW met uw persoonsgegevens omgaat.
De gegevens van deze functionaris zijn:

SVHW
Functionaris voor gegevensbescherming
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

Vindt u dat SVHW de privacyregels overtreedt met de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.