Ga direct naar content
Maandag 26 en dinsdag 27 april (Koningsdag) is SVHW gesloten.
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

Privacy

1.0 Privacybeleid

1. Inleiding

Binnen SVHW wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden verzameld bij de burgers zelf, en buiten de burgers om via het stelsel van de basisregistraties, voor het goed uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van basisadministraties, uitvoering wet WOZ en belastingheffing en inning voor de deelnemers. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat SVHW zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook SVHW mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. SVHW is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. Dit privacybeleid is een verdieping van de verklaring en geeft hoe SVHW met de privacy, en met name de wet (de AVG), omgaat.

2. Reikwijdte

Het bestuur en management spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. SVHW geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van SVHW. Dit privacybeleid van SVHW is in lijn met het algemene beleid van SVHW en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

3. Wetgeving en definities

Op dit moment heeft elke lidstaat van de Europese Unie een eigen privacywet, gebaseerd op de Europese richtlijn van 1995. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt het juridische kader voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland. Op 25 mei 2018 vervalt de Wbp en treedt de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking, samen met de uitvoeringswet. De AVG bouwt voort op de Wbp en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacy rechten met meer verantwoordelijkheden voor organisaties. De volgende begrippen worden in de AVG gebruikt (Artikel 4, AVG):

 • Betrokkene: De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt.
 • Verwerker: De persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie.
 • Persoonsgegevens: Alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen. Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke gegevens, maar om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld: naam, adres, geboortedatum). Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die gaan over gevoelige onderwerpen, zoals etnische achtergrond, politieke voorkeuren of gezondheid.
 • Gegevensbeschermingseffect beoordeling: Met een gegevensbeschermingseffect beoordeling worden de effecten en risico’s van de nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. Dit heet ook wel een Privacy Impact Assessment (PIA).
 • Verwerkingsverantwoordelijke: Een persoon of instantie die alleen, of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • Verwerking: Een verwerking is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen.

4. Verwerkingsverantwoordelijke

Het dagelijks bestuur (DB) van SVHW is verantwoordelijk voor verwerkingen van de persoonsgegevens waarbij zij het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt. Het DB wordt daarom aangemerkt als de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

5. Verwerkingen (Artikel 4, AVG)

De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen, zoals:

 • Verzamelen, vastleggen en ordenen;
 • Bewaren, bijwerken en wijzigen;
 • Opvragen, raadplegen, gebruiken;
 • Verstrekken door middel van doorzending;
 • Verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstellen;
 • Samenbrengen, met elkaar in verband brengen;
 • Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Doeleinden (Artikel 5, AVG)
Volgens de wet mogen persoonsgegevens alleen verzameld worden als daarvoor een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De gegevens mogen niet voor andere doelen verwerkt worden.

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens door SVHW is vastgesteld in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) SVHW. SVHW verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor zijn dienstverlening aan waterschap Hollandse Delta, diverse gemeenten en de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard (RAD). Deze persoonsgegevens zijn nodig voor het heffen en invorderen van de lokale belastingen, het uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ), de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) en de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet BAG).

Rechtmatige grondslag (Artikel 6, AVG)
De wet zegt dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag uit de wet van toepassing moet zijn. Dat betekent dat de verwerking alleen mag plaatsvinden:

 • Die noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel was;
 • Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden;
 • Voor de goede vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking;
 • Wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.

SVHW verwerkt persoonsgegevens voor het goed uitvoeren van zijn wettelijke taken op het gebied van basisadministraties, uitvoering wet WOZ en belastingheffing en inning voor zijn deelnemers. SVHW voldoet hiermee aan een rechtmatige grondslag.

Welke gegevens verzamelt SVHW?
Afhankelijk van de soort belasting en/of de taak die SVHW uitvoert, verzamelt en gebruikt SVHW gegevens over betrokkenen van verschillende aard. In ieder geval verzamelt en gebruikt SVHW hierbij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres, woonplaats;
 • Geboortedatum en geslacht;
 • BSN;
 • Bankrekeningnummer.

Hoe komt SVHW aan persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die SVHW van de betrokkenen verwerkt, zijn afkomstig uit meerdere bronnen. SVHW verzamelt persoonsgegevens bij betrokkene zelf, en buiten de betrokkene om. SVHW verzamelt buiten de betrokkene om persoonsgegevens, afhankelijk van de soort belasting en de uit te voeren taak, in ieder geval via de volgende basisregistraties:

 • Basisregistratie Personen (BRP: eerder bekend als GBA);
 • Basisregistratie Kadaster (BRK);
 • NHR (Basisregistratie Handelsregister);
 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG);
 • Basisregistratie WOZ (Landelijke Voorziening Wet Waardering Onroerende Zaken);
 • Basisregistratie WKPB (Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen);
 • Basisregistratie Kadaster (BRK);
 • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT);
 • BRV (Basisregistratie Voertuigen);
 • BLAU (Basisregistratie Lonen, arbeidsverhoudingen en uitkeringen);
 • BRI (Basisregistratie inkomen).

SVHW verzamelt persoonsgegevens bij een betrokkene zelf via: aangiftebiljetten, inlichtingenformulieren, aanvraagformulieren, verzoekschriften en bezwaarschriften.

Wijze van verwerking
De hoofdregel van de verwerking van persoonsgegevens is dat het alleen toegestaan is in overeenstemming met de wet, en op een zorgvuldige wijze. SVHW verzamelt de persoonsgegevens zoveel mogelijk bij de betrokkene zelf. Daarbij houdt SVHW rekening met de subsidiariteit van de verwerking. Dat wil zeggen dat de verwerking van persoonsgegevens is toegestaan wanneer het doel waarvoor persoonsgegevens worden verzameld, niet op een andere wijze kan worden bereikt.

In de wet wordt naast de subsidiariteit gesproken over proportionaliteit. Dit betekent dat SVHW persoonsgegevens slechts mag verwerken als dit in verhouding staat tot het te bereiken doel. Wanneer SVHW hetzelfde doel met geen, of minder (belastende), persoonsgegevens kan bereiken, zal SVHW altijd daarvoor kiezen.

SVHW zorgt ervoor dat de persoonsgegevens kloppen en volledig zijn voordat ze verwerkt worden. Deze gegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. Daarnaast beveiligt SVHW alle persoonsgegevens. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft. Hoe SVHW dit doet staat in het informatiebeveiligingsbeleid van SVHW.

Verwerking door een verwerker
Indien SVHW persoonsgegevens laat verwerken door een verwerker, wordt de uitvoering van verwerkingen geregeld in een schriftelijke overeenkomst, een verwerkersovereenkomst, tussen SVHW als verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker. Hiermee wordt eenzelfde niveau aan bescherming van de persoonsgegevens geboden als SVHW biedt.

Doorgifte (Artikel 44 t/m 50, AVG)
SVHW geeft persoonsgegevens alleen door aan derden, als deze doorgifte is gebaseerd op een wettelijke grondslag. De afspraken ten aanzien van de gegevensuitwisseling van persoonsgegevens tussen SVHW en haar deelnemers, heeft SVHW in het Besluit Gegevensverstrekking SVHW vastgesteld. Dit besluit is onder andere gepubliceerd op de website van SVHW. SVHW geeft verder geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie.

6. Transparantie en bewaarplicht

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
Via de Wob (en straks wellicht de Wet Open Overheid) kan men een verzoek om informatie indienen bij SVHW. Bij het verzoek bekijkt SVHW altijd of het antwoord geen inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. In principe worden geen persoonsgegevens verstrekt.

Informatieplicht (Artikel 13,14, AVG)
Op SVHW berust de plicht de betrokkenen te informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer betrokkenen gegevens aan SVHW geven en wanneer de gegevens via een andere weg, dus buiten de betrokkenen om, verkregen worden, worden zij op de hoogte gesteld van de manier waarop SVHW met persoonsgegevens om zal gaan. Dit privacybeleid en de privacy verklaring op de website van SVHW zijn ervoor bedoeld de betrokkenen in het algemeen te informeren over de wijze waarop SVHW omgaat met persoonsgegevens. SVHW informeert betrokkenen over het verwerken van persoonsgegevens verder via informatie op (aanvraag)formulieren.

Verwijdering
SVHW bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van haar wettelijke taken, of zoals vastgelegd in de Archiefwet. Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.

7. Rechten van betrokkenen (Artikel 15 t/m 20, AVG)

De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken, maar bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd. SVHW honoreert deze rechten en heeft hiervoor een procedure ontwikkeld en binnen de organisatie bekend gemaakt. Dit zal ervoor zorgen dat binnen de organisatie op een uniforme wijze zal worden omgegaan met verzoeken van betrokkenen omtrent het uitoefen van de hen toekomende rechten.

Deze rechten bestaan – voor zover van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens door SVHW – uit de volgende rechten:

 • Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan SVHW te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt bij SVHW;
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij SVHW om de gegevens te corrigeren;
 • Recht op beperking van de verwerking: Betrokkenen hebben het recht om de (tijdelijke) beperking van de verwerking te verzoeken aan SVHW, indien de persoonsgegevens mogelijk onjuist zijn, niet meer nodig zijn of wanneer betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens;
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene SVHW toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, hebben betrokkenen het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen door de toestemming in te trekken;
 • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor een publiekrechtelijke taak. SVHW zal in zo’n geval de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Indienen van verzoek
Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek moet schriftelijk ingediend worden. SVHW heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal SVHW laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. SVHW zal de inhoud van het verzoek aan de wet toetsen. SVHW zal niet tegemoet komen aan het verzoek wanneer andere wettelijke verplichtingen die op SVHW rusten, het niet toelaten om tegemoet te komen aan het verzoek.

Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij SVHW, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan SVHW aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.

8. Geautomatiseerde verwerkingen

Profilering (Artikel 22, AVG)
De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan profilering, tenzij dit berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Profilering vindt plaats wanneer er een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt waarbij aan de hand van persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren, of om zaken te kunnen voorspellen. Voorbeelden van persoonlijke aspecten kunnen zijn; financiële situatie, interesses, gedrag of locatie.

SVHW gebruikt alleen profilering bij de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets voor lokale heffingen door het Inlichtingenbureau, mits betrokkene hier op het aanvraagformulier kwijtschelding uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

Big data en tracking
Door middel van Big data onderzoek en tracking mogen alleen gegevens verwerkt worden wanneer deze niet herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Daarnaast worden ze alleen verzameld voor onderzoek dat door, of namens, SVHW wordt uitgevoerd. De verzamelde gegevens voor Big data onderzoek en tracking zijn alleen de gegevens die door geautoriseerde personen zijn verzameld. Wanneer de gegevens worden omgezet in een dataset zal dataminimalisatie worden toegepast. Dit betekent dat alleen de data die echt nodig is voor het behalen van het doel gebruikt zullen worden. Daarnaast kunnen persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden zodat zij niet herleidbaar zijn tot een persoon.

SVHW maakt gebruik van Big data en tracking. Dit doen wij op de volgende punten:

 • Wij volgen bezoekers op onze website zodat we de dienstverlening op onze website steeds kunnen verbeteren. Gegevens worden gepseudonimiseerd, deze zijn dus niet herleidbaar naar personen;
 • Voor het uitvoeren van onze wettelijke taken slaan we gegevens op in onze databases. Deze gegevens worden, wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van onze wettelijke taken, ook gebruik voor analyses.

9. Plichten van SVHW

Register van verwerkingen (Artikel 30, AVG)
SVHW is verantwoordelijk voor het aanleggen en bijhouden van een register van alle verwerkingen waarvan zij de verwerkingsverantwoordelijke is. SVHW heeft een verwerkingenregister aangelegd. Het register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking plaatsvindt en welke gegevens daarvoor worden gebruikt, namelijk:

 • De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • De doelen van de verwerking;
 • Een beschrijving van het soort persoonsgegevens en de daarbij horende betrokkenen;
 • Een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens;
 • De termijnen waarin de verschillende persoonsgegevens moeten worden gewist;
 • Een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.

Gegevensbeschermingseffect beoordeling (Artikel 35, AVG)
Met een gegevensbeschermingseffect beoordeling (PIA) worden de effecten en risico’s van nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. SVHW voert deze uit wanneer er een geautomatiseerde verwerking, een grootschalige verwerking of een grootschalige monitoring van openbare ruimten plaatsvindt. Dit geldt in het bijzonder bij verwerkingen waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt.

Aanstellen van een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) (Artikel 37 t/m 39, AVG)
SVHW als overheidsinstantie is verplicht een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens aan te stellen. Deze toezichthouder wordt de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) genoemd. SVHW heeft een FG aangesteld. De FG is verantwoordelijk voor het structureel toetsen van de implementatie en de uitvoering van de wet- en regelgeving op het gebied van privacy. De FG is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. De taken van de functionaris zijn informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren, en optreden als contactpersoon van het AP. Het is niet de bedoeling dat de FG de taken op het gebied van bescherming van de privacy van de afdelingen binnen SVHW overneemt. De afdelingen binnen SVHW hebben hun eigen verantwoordelijkheid in het goed omgaan met privacygevoelige gegevens.

Datalekken (Artikel 33,34, AVG)
Iedere klacht of melding met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens binnen SVHW is een privacy incident. De bekendste vorm van zo’n incident is een datalek. We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. De afhandeling van incidenten is door SVHW vastgelegd in een Protocol Datalekken. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden meldt SVHW dit zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan het AP. Als dit later dan 72 uur is, wordt er een motivering voor de vertraging bij de melding gevoegd. Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dit geval meldt SVHW dit aan de betrokkenen in eenvoudige en duidelijke taal. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd.

10. Afsluiting

Als SVHW een wettelijke verplichting niet nakomt kan de betrokkene een klacht indienen. Deze zal via de klachtenregeling van SVHW worden behandeld. In gevallen waar het beleid niets over zegt, beslist het Dagelijks Bestuur van SVHW.

2.0 Privacyverklaring SVHW

SVHW verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor het heffen en invorderen van de lokale belastingen, het uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ), de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) en de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet BAG). In deze privacyverklaring staat hoe SVHW omgaat met de persoonsgegevens en de privacy, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens, die SVHW verwerkt voor zijn dienstverlening.

Begrippenlijst:

 • Betrokkene: De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt.
 • Cookies: kleine tekstbestanden die bij het bezoek van websites in uw browser worden opgeslagen. Daarmee kan uw surfgedrag en voorkeuren worden bijgehouden en is uw computer, tablet of mobiel te herkennen tijdens uw bezoek. Een cookie kan geen virussen verspreiden.
 • Verwerker: De persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie.
 • Persoonsgegevens: Alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen. Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke gegevens, maar om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld: naam, adres, geboortedatum). Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die gaan over gevoelige onderwerpen, zoals etnische achtergrond, politieke voorkeuren of gezondheid.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: Een persoon of instantie die alleen, of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • Verwerking: Een verwerking is alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: opvragen, vastleggen, bewaren, verzamelen, wijzigen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, doorzenden, verspreiden, afschermen en vernietigen.

Gebruik persoonsgegevens
SVHW gebruikt als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens van de inwoners van de deelnemende gemeenten en van de inwoners van de gemeenten, die binnen het werkgebied van het waterschap Hollandse Delta liggen.

Privacy wetgeving
De volgende wettelijke kaders gelden onder andere voor de omgang met gegevens:

 • Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 wordt deze vervangen door de Europese Verordening: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uitgangspunten
SVHW gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. SVHW houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

 • Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
  Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt;
 • Grondslag en doelbinding
  SVHW verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen voor zijn dienstverlening. Persoonsgegevens worden alleen met deze wettelijke grondslagen verwerkt: namelijk het heffen en invorderen van de lokale belastingen, voor werkzaamheden voor de Wet WOZ, de WKPB en de Wet BAG, en voor zover noodzakelijk om zijn dienstverlening zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk uit te voeren;
 • Herkomst gegevens
  SVHW verzamelt persoonsgegevens bij een betrokkene bij die persoon zelf, bijvoorbeeld via aanvraagformulieren, en buiten de betrokkene om via de basisregistraties zoals bijvoorbeeld de BRP en de BRK;
 • Dataminimalisatie
  SVHW streeft naar minimale gegevensverwerking. SVHW verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt;
 • Bewaartermijn
  Persoonsgegevens bewaart SVHW niet langer dan nodig is in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten, zoals neergelegd in onder andere de Archiefwet;
 • Integriteit en vertrouwelijkheid
  SVHW gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt SVHW voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in een informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast;
 • Delen met derden
  Bij samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt SVHW afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling en gegevensverwerking aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. SVHW controleert deze afspraken;
 • Subsidiariteit
  SVHW beperkt zoveel mogelijk de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, van wie de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Proportionaliteit
  De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel;
 • Rechten van betrokkenen
  U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of beperking van uw persoonsgegevens. U moet dit verzoek schriftelijk indienen. Kijk hiervoor bij “Contact”. SVHW reageert binnen vier weken schriftelijk op uw verzoek. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.
 • Meer informatie
  Wilt u meer weten over uw privacy? Kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van de website www.svhw.nl en haar onderdelen
De website www.svhw.nl en haar onderdelen kunnen links naar websites van derden bevatten. SVHW is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Cookies
Om de toegankelijkheid van de website www.svhw.nl en haar onderdelen te optimaliseren, wordt gebruik gemaakt van cookies. Een aantal van deze cookies wordt inactief gemaakt als u uw browser sluit (‘sessie-cookies’). Een aantal blijft actief (‘persistent cookies’). Zo kunnen bijvoorbeeld bij een volgend bezoek uw voorkeuren zichtbaar blijven.

Cookies waar de website www.svhw.nl en haar onderdelen van gebruik maakt bevatten geen persoonsgegevens. Deze cookies zijn dan ook niet te gebruiken om u te identificeren.

De website www.svhw.nl en haar onderdelen kunnen gebruik maken van de volgende cookies:

 • Cookie voor Matomo (Piwik) (_pk): Deze statistiekendienst houdt bij hoe bezoekers de website gebruiken. Matomo.org verkoopt of verstrekt geen gegevens die te herleiden zijn of mogelijk te herleiden zijn naar personen. De informatie die Matomo verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres van de bezoeker aan de website wordt nadrukkelijk niet opgeslagen. Het cookie vervalt 24 maanden na het laatste bezoek aan de website. Lees ook de privacyvoorwaarden van Matomo voor meer informatie. Deze cookies zijn zowel sessie- als persistent cookies;
 • Cookies voor DigiD: hiermee wordt uw inlog onthouden, zodat u alle overheidszaken tegelijk kunt regelen zonder opnieuw in te loggen. De cookies van DigiD zijn zowel sessie- als persistent cookies. U kunt cookies bekijken en verwijderen via uw internet browser. Meer informatie vindt u op de website Veilig Internetten.nl.

Wijzigingen privacyverklaring
SVHW behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat SVHW deze op de website van SVHW publiceert. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Datum laatste wijziging: 13 juni 2018

3. Uw rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

In de wet staat dat u een aantal rechten heeft als het gaat om uw persoonsgegevens. Hier leest u welke rechten dat zijn en wat we daarvoor bij SVHW hebben geregeld.

Volgens de wet heeft u de volgende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens:

 1. Recht van inzage
 2. Recht op rectificatie
 3. Recht van bezwaar
 4. Recht op beperking van de verwerking
 5. Recht om vergeten te worden

Hieronder leggen we uit wat deze rechten precies inhouden.

1. Recht van inzage
U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als dat zo is, laten wij u weten welke gegevens wij verwerken, waarom wij die verwerken, met wie wij uw gegevens delen, en hoe lang wij uw gegevens mogen bewaren.

2. Recht op rectificatie
Vindt u dat de gegevens die wij van u verwerken niet kloppen of niet volledig zijn? Dan kunt u ons vragen uw gegevens aan te passen of aan te vullen. Als wij dat doen, geven wij de aangepaste gegevens ook door aan de ketenpartners met wie wij uw gegevens hebben gedeeld.

3. Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken als een organisatie uw gegevens verwerkt voor een taak van algemeen belang. Als u bezwaar maakt, kijkt SVHW of uw persoonlijke belang zwaarder weegt dan het algemeen belang.

4. Recht op beperking van de verwerking
Bent u in bezwaar gegaan tegen een verwerking en wacht u op een reactie? Dan kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.

5. Recht om vergeten te worden
Alleen in gevallen waar u SVHW toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen door de toestemming in te trekken.

Hoe kan ik gebruik maken van deze rechten?
Door een brief te sturen naar SVHW. Stuur uw verzoek, met een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart), naar:

SVHW
o.v.v. verzoeken persoonsgegevens
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

Kan iemand anders namens mij een verzoek indienen?
Nee. Personen mogen alleen verzoeken indienen met betrekking tot hun eigen gegevens of met betrekking tot gegevens van een persoon waar ze gezaghebbende ouder of bewindvoerder voor zijn. Het recht op vertegenwoordiging heeft namelijk geen betrekking op het inzagerecht. Meer informatie vindt u op deze pagina van de Autoriteit Persoonsgegevens, zie met name het kopje ‘Reikwijdte inzagerecht’ en het antwoord op de vraag ‘Kan ik inzage krijgen in de persoonsgegevens van mijn kind?’

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met hoe SVHW met mijn privacygegevens omgaat?
In de wet staat dat SVHW een functionaris voor gegevensbescherming moet hebben. Deze persoon houdt in de gaten dat SVHW zich aan de privacyregels houdt. Neem met deze functionaris contact op als u vragen hebt over hoe SVHW met uw persoonsgegevens omgaat.
De gegevens van deze functionaris zijn:

SVHW
Functionaris voor gegevensbescherming
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

Vindt u dat SVHW de privacyregels overtreedt met de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.