Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Wie betaalt rioolheffing?

Naast de zorg voor de riolering zorgt uw gemeente ook voor het hemelwater en het grondwater. De gemeente verhaalt de kosten hiervan via de rioolheffing. Eigenaren en gebruikers betalen rioolheffing als er direct of indirect water geloosd wordt op de riolering. Een voorbeeld van indirecte lozing is hemelwater dat van het dak via de verharding in de straatkolk loopt. Ook als een septic tank een overstort heeft op gemeentewater is sprake van lozing op het gemeentelijk rioolstelsel. In de gemeente Barendrecht betalen ook alle niet op het riool aangesloten panden rioolheffing.