Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

SVHW werkt zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over SVHW of een van onze medewerkers. Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op uw brief, u onbeleefd te woord bent gestaan, SVHW een belofte niet nakomt of omdat u verkeerd bent geïnformeerd. Een klacht mag niet gaan over zaken waarvoor de wet de mogelijkheid biedt tot bezwaar en/of beroep.

SVHW hanteert bij het behandelen van klachten een vaste procedure die is vastgelegd in de klachtenregeling.

Klacht indienen

Klachten kunt u schriftelijk richten aan:

SVHW t.a.v. klachtencoördinator
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

In uw brief vermeldt u:

  • Over welke afdeling of persoon u een klacht heeft.
  • Waarom u een klacht indient, wat er precies is gebeurd en wanneer.
  • Uw subjectnummer, naam, adres en telefoonnummer.

SVHW behandelt de klacht volgens de wettelijke bepalingen en de klachtenregeling. Na ontvangst van uw klacht neemt de klachtencoördinator van SVHW indien nodig contact met u op en eventueel met de betreffende medewerker. U ontvangt een schriftelijke reactie op uw klacht.

Heeft u geen klacht, maar een vraag, melding of verzoek? Maak dan gebruik van het contactformulier.

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht?

Dan kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman velt een eindoordeel waartegen u niet in beroep kunt gaan. Kijk voor meer informatie op de website van de Nationale Ombudsman.